Blandt 37 indleverede forslag har en enig dommerkomité udpeget Tredje Naturs forslag ”Det sidste brokvarter” som det bedste til Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro i København.

Tredje Natur foreslår en ny type brokvarter funderet på forhåndenværende ressourcer, beboernes engagement og en udogmatisk forestilling om brokvarterets potentiale. Skt. Kjelds Kvarter har en enestående mulighed for at undergå en udvikling, hvor blikket ikke vendes søgende mod de feterede nabokvarterer, men i stedet rettes indad mod egne potentialer.

Forslaget består i hovedtræk af tre elementer koncentreret omkring Skt. Kjelds Plads – et samlende byrum, en nyfortolkning af den klassiske Østerbrokarré samt en overordnet strategi for hele Ydre Østerbro. Byrummets centrale element er et cirkelformet vandreservoir, der understreger pladsens centrale placering i kvarteret. Reservoiret indgår som både rekreativt element og som en del af en større klimatilpasningsstrategi, der også består af gamle træer, ny biodiversitet, beboerfaciliteter og aktiverende terrænelementer, der indbyder til bevægelse og leg. I tørre perioder fungerer reservoiret som en gigantisk skål med masser af mulighed for ophold og urbane aktiviteter.

Karréen bygger videre på det gode lokale eksempel fra Henning Hansens funktionalistiske ‘Solgården’ med landskab af C. Th. Sørensen samt andre østerbroeksempler som Classens Have og Charlottehaven. Byggeriet inviterer sine omgivelser ind i gårdrummet via en stor åbning mod pladsen. Langs gårdrummets inderside disponerer beboerne over et 5 meter dybt haverum mod gården som privathave. De traditionelle gårdrumskvaliteter tilbydes allerede på pladsen, hvorfor gårdrummet anlægges som en prunkløs bynatur – et indre tomrum, der tjener til mental genopbygning og en afdæmpet genvej igennem området. Derved kan karréen sammenlignes med parcelhuset i skovbrynet.

– Vi ønsker at udvikle Skt. Kjelds Kvarter med et åbent sind og skitserer i dette forslag konturen af det der skal fyldes med beboernes ideer. Kvarterets åbenhed og intimitet, med åbne passager og mange privathaver mod gaden, er helt unikt for København og noget der skal værnes om og styrkes. Det er et befriende område at opholde sig i, og hvor mulighederne stadig står åbne, siger partner i Tredje Natur, Ole Schrøder.

Forslaget arbejder med en række konkrete mikrostrategier, der løbende skal implementeres. Der skal skabes mulighed for habitategnet pionernatur, vandtolerante trægrupper og hundredevis af vejtræer. Derudover foreslår Tredje Natur at vejføringen optimeres efter gældende standarder, hvorved der opnås en potentiel gevinst i et nyt disponibelt ‘gadeareal’ på 50.000m2 der kan gives tilbage til beboerne. Her kan beboere udfolde sig og møde hinanden. Arealet kan omsættes til eksempelvis 1.000-1.500 nye privat- og nyttehaver efter samme princip som i Komponistkvarteret og Solgården. Haverne spiller også en stor rolle som transformator af de asfalterede og vindblæste gaderum som potentielt kan føre til en mangedobling af områdets eksisterende grønne arealer. Med afsæt i kulturteoretiker Camillo Sittes sympatiske forståelse for en humanistisk byplanlægning, er sigtet med Tredje Naturs besvarelse at opnå en bydel, der kan selv. Fra tidligere tiders byplanlægning, der primært var optaget af ejendomsspekulation, kapital og kommercielle potentialer, ønsker arkitekterne et brokvarter, der udvikles til en selvregulerende bydel.

– Vi håber med vores forslag at kunne bidrage til en bydel, hvor det regulerede og det uregulerede kan clashe. Hvor der afdækkes ukendte fortællinger og tilvejebringes ny viden – og hvor der opstår reelle nye muligheder i den by vi kender så godt, siger partner i Tredje Natur, Flemming Rafn Thomsen.Fra venstre. Lise Palm, områdechef Københavns Kommune, Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen, Tredje Natur. Mads Uldall, projektchef Københavns Kommune.

EUROPAN er en Europæisk sammenslutning som hvert andet år organiserer en arkitektkonkurrence for unge arkitekter, planlæggere m.fl. under 40 år, med det formål at realisere de vindende projekter. I Europan 11 deltager 49 byer fordelt over 16 lande og er dermed verdens største arkitektkonkurrence.

Læs dommerbetænkningen her og mere om Skt. Kjelds Kvarter

Se vores forslag her