All

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling. Og se hvordan vi vender vandudfordringerne til et veritabelt hav af nye opholds-, sanse- og bevægelsesmuligheder. Enghaveparken vil fortsat være et enestående univers med sin egen poetiske, frodige og eventyrlige verden. Og nu med et nyt multifunktionelt dige og udgravede aktivitetsrum, der også holder på regnvandet. Vesterbros skattede åndehul er snart til de næste 100 års udfordringer. Længe leve Enghaveparken!

Projektinformation
Ansvarlige partnere:  Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere:  Anders Juul Jensen, Christian Kuczynski, Anna Sissela Michalsdotter, Sofie Mandrup Andreassen, Max Moriyama, Manabu Yamaya, Liane Filtenborg Laustsen
Sted: Vesterbro, København
Bygherre: Københavns Kommune, HOFOR, Områdefornyelsen Centrale Vesterbro
Team: COWI og OAN v. Ellen O’Gara
Konsulent: Arkitekturhistoriker ph. d. Martin Søberg
Site: 35.000 m2
Skybrudskapacitet: 24.000 m3
Projektperiode: 2014 –
Ansvar: Landskab og masterplan
Type: Prækvalificeret konkurrence. Læs mere
Status: 1. præmie. Under opførelse. Estimeret færdigt i 2019.
ÅNDEHUL
Enghaveparken har været et åndehul i 85 år. Et åndehul for arbejderklassen på stenbroen, for det vesterbroske bylaboratorium, hvor socialt udsatte clasher med hipstergenerationens fixiebikes, og for børnefamilierne, der pludselig igen vil blive boende i byen. Anlagt i 1928 på det ’mørke og fattige’ Vesterbro som et stramt nyklassicistisk anlæg med vandspejl, geometriske akser, legeplads og scene. Ifølge Peter Belli pigtrådsmusikkens arnested i 50’erne. Ældre lokale mindes ’sommerens sødeste pige’-konkurrencerne. Men parken mistede noget af sin rekreative berettigelse med 90’ernes omfattende byfornyelse og anlæggelsen af mange lukkede grønne gårde. Derfor spørger vi: Hvilken slags grønt offentligt rum har Vesterbro brug for i dag?


København oplever historisk stor tilflytning, og skybrud forårsaget af klimaforandringer skaber en ny bevidsthed om betingelserne og begrænsningerne for velstand og vækst. Hvordan kan Enghaveparken danne rammen om nutidens differentierede fælleskaber – og samtidig svare på klimaudfordringerne? Hvordan kan parken indeholde større diversitet, men samtidig insistere på at være et fælles rum, der kan føre os sammen trods alle forskellene? Vores opskrift er enkel: Bevar og forstærk rammerne – forøg mængden og kvaliteten af parkens sanselige indtryk – og skab flere, mere varierede muligheder for bevægelse og interaktion.

Fra dommerbetænkningen:
Forslaget er et overbevisende bud på, hvordan den eksisterende struktur på enkel vis kan udvikles til en frodig og befordrende ramme, der tillader stor oplevelsesmæssig og funktionel variation. Med sin pragmatiske tilgang er parken også fremover genkendelig samtidig med, at den både har fået et stort æstetisk og funktionelt løft og håndteret skybrudsplanens krav om indplacering af de 24.000 m3 vand på en måde, der åbner for nyskabende anvendelser af regnvandet som rekreativt element.

 

 

NU-KLASSISK
Nyklassicismen er en robust arkitektur. Dens klare struktur giver plads til kontrasterne, den indrammer og fremhæver detaljer og bevægelse sat ind i en enkel og forståelig geometri. Gitterstrukturen er let at programmere med stor variation og i den forstand uden hierarki. Den amerikanske kunsthistoriker Rosalind E. Krauss har peget på, hvordan en stram gitterstruktur i den minimalistiske kunstmaler Agnes Martins billeder lader til at gå i opløsning, når man ser malerierne på afstand. Hun betegner denne mellemtilstand som en sky: Der er noget flygtigt i billederne, et her-og-nu. Opmærksomheden på dette nu bruger vi til at skabe en operativ balance imellem det tidløse nyklassicistiske afsæt, den spontane sociale brug og de uregerlige vejrhændelser. Vi vil skærpe Enghaveparken som et anlæg, der nok er funderet i en tidløs, geometrisk betinget orden, men også i høj grad afspejler den nyeste viden om vores trivsel, og om hvordan håndtering af regnvand kan bidrage hertil.

SANSELIG AKTIVERING
Forfatteren Tom Kristensen beskrev i romanen Hærværk fra 1930 Vesterbro som et naturfænomen: Solen får vinduerne til at lyne som vanddråber. Facaderne ved Enghave Plads er luftige som fjerne bjerge. Og længere ude, nok omkring Enghaveparken, opløses facaderne i en flimrende tåge. Mødet mellem naturens flygtige virkning og den faste struktur, vi ellers finder i gaden, i vinduets firkantede ramme, i facadens orden, går igen i Enghaveparken. Netop dette møde vil vi fremhæve og forstærke med en slags pædagogisk sanselighed, der inviterer til refleksion ved at fremhæve naturen, regnvandet og byens mange kredsløb. Det sanselige, kropslige har altid haft en særlig betydning på Vesterbro. Bydelen var samlingssted for slagterne før voldenes fald. Senere rummede den boliger for arbejdernes slidte legemer. Og forlystelsessteder, hvor ethvert begær kunne opfyldes. Vesterbro lader sig ikke mærke dermed. Kontrasterne elsker hinanden: Cocktails og kebab. Studenter og sprittere. Bohemer og børnefamilier.

-“Du”, brummede Steffensen, da Jastrau kom ud fra butikken igen. “Istedgade er nu en dejlig gade.” “Hvorfor det?” “Fordi den er lang.” Jastrau skulle lige til at le. Men så opdagede han Steffensens fjerne, skinnnende blik. Og han måtte selv stirre ned ad den lange gade. Uendelig var den. Formiddagssolen lynede i et mylder af åbentstående vinduesruder som i vanddråber, og langt ude ved Enghaveplads blev de grå og gule facader luftige som fjerne bjerge, indtil de opløstes i en flimrende tåge. – Hærværk af Tom Kristensen, 1930

ENTRANCE

24.000 M3
At gøre plads til 24.000 m3 vand i en historisk park under fredningsbehandling er umiddelbart en modsætningsfyldt opgave. Teamet har som udgangspunkt ikke ønsket hverken at skabe en ’extreme make-over’ eller være for bundet af historiske hensyn. Samtidig ønsker vi at benytte naturlige, passive og robuste teknikker, der synligt håndterer vandet. Vores hydrauliske hovedgreb udnytter derfor parkens terrænfald på 1 m fra vest mod øst. Ved at etablere en kant med makshøjde på 1 m mod Enghavevej, skaber vi en ’fejebakke’ på ca. 200mx200m, der kan tilbageholde 14.500 m3 vand.


Princippet er enkelt. Ved at lede oplandets overfladevand via Lyrskovgade og Ny Carlsberg Vej ind i parken agerer parken som et gigantisk forhalingsbassin. De resterende 11.500 m3 vand finder vi plads til via udgravninger indenfor parkens struktur og et lukket underjordisk reservoir. Dette gøres nænsomt uden at skulle nedlægge bevaringsværdige træer eller strukturer. Gevinsten er flerfunktionelle og synlige tiltag, der i hverdagen giver et hav af nye opholds-, sanse- og bevægelsesmuligheder.

 

LOW DIKE

BYLIV I RELIEF
Alene Enghaveparkens navn rummer en fortælling om skiftende forbindelser mellem naturen og byen, mellem sanselighed og menneskelig tænkning. Engen ligger per definition uden for byen, den er en græsmark. Den landlige eng blev gjort til en have, som er noget indhegnet, og hvor der dyrkes. I kolonihaverne gjaldt det om at bidrage til det daglige brød gennem de små individuelt dyrkede stykker jord. Haven blev til park, til et større og offentligt tilgængeligt rum, henvendt mod en stadig mere omfangsrig beboerskare. Et sted, der gennem oplevelser af behersket natur, men også via kunst og musik skulle bidrage til at opretholde en kultur og udvikle mennesket. Det, der tidligere var grænsen mellem metropolen og oplandet, er i dag forandret til et centrum. Vi har i endnu højere grad brug for Enghaveparken som et grønt og socialt afbræk i det tætpakkede

Vesterbro. Et på samme tid intimt og fælles sted. Enghaveparken skal være som et hus, der slår dørene op for sine gæster. Hvor man bevæger sig fra rum til rum, forskellige af udseende og karakter. Hvoraf nogle rum appellerer til synet og lugtesansen med farverige og duftende blomster. Og andre til bevægelsessansen gennem leg og byrumsidræt – eller til høresansen med vandplask og sang. Vi vil lade det almene møde det enestående. Nyklassicismes klare rammer om naturens flygtige skift og som en del af Vesterbros sammensatte historie og nutidige sociale og kulturelle mangfoldighed. Enghaveparken skal være et genkendeligt, men mere bredspektret udgangspunkt for interaktion med regnvandshændelser, for biodiversitet, for endnu flere facetter af byens liv.

 

PROJEKTETS ELEMENTER
DIGET. Den primære skybrudsløsning består af et dige langs parkens tre laveste sider langs. Diget formgives som en mur med siddepladser, vandkar, og interaktive vand-elementer som skots og mini-sluser der inviterer til leg. I et overordnet perspektiv er det ambitionen at udvikle en ny type klimaaktiv Københavnerbænk, der kan skaleres og anvendes til et hav af lignende vandsituationer i Danmark og udlandet.

FOYEREN. Hovedindgangen mod Enghavevej bibeholdes og de genopførte pavilloner af Arne Jacobsen integreres heri. Diget trækkes her ind i parken og danner derved ramme om et åbent foyerrum med café og andre aktiviteter, der vil befolke indgangen og skabe større synlig- og åbenhed mod gaderummet og Enghave Plads.

VANDHAVEN. Den centrale akse foreslås udviklet med almene vandaktiviteter. Vi fastholder et permanent vandspejl, der etableres i et nyt bearbejdet vandanlæg, der også har skybrudskapacitet. Mellem vandspejlet og scenerummet etableres et interaktivt vandlegerum, med springvand i gulvet. Vandet ledes rundt i vandspejlet trinkanter og iscenesætter vandets bevægelse.

VANDRENDER. Langs de primære stier etableres åbne vandrender, der flytter regnen rundt i parken og også fører vand til digets overside. Renderne fungerer som et pragmatisk vandføringssystem og vil på tørre dage understrege den nyklassistiske struktur. Renderne udføres som betonrender hvis bund og sider eksempelvis kan befæstes med klinker, eller anden finere belægning. En ornamentering i parkens gulv.

100 HAVER. I det lange slanke rum imellem diget og hækken ud mod gaden foreslår vi 100 ’kolonihaver’, der er en åben invitation til borgere, hvor der kan dyrkes grønsager, udvikles klimabiotoper og skabes frodige busketter med vild bynatur. ’Anything goes’ og det er op til parkens brugere at definere indholdet.

MULTIBANEN. Multibanen udgør et stort hydraulisk potentiale. Multibanes gulv sænkes 3 meter og kanterne bearbejdes til ophold og bevægelse. Derved får parken en kærkommen opgradering på sportsfronten, samtidig med at der skabes plads til store mængder skybrudsvand og store kulturelle begivenheder. Banen udvikles til floorball, rullehockey, cricket og fodbold i samråd med parkens foreningsliv.

LEGEPLADSEN. Kanten på legepladsen bearbejdes for at skabe større visuel kontakt til parkens øvrige rum, og for også her at introducere vandet som en rekreativ ressource. En vandrende med hverdagsregn skaber sikre og kontrollerede vandhændelser som børnene kan styre med jord, skots.

ROSENHAVEN. Rosenhaven forsænkes 0,5 meter, og anlægges med bede der ’klikker’ ind i parkens overordnede struktur. De hævede bedkanter, giver mindre lokale rumdannelser for ophold på plænen og imellem alle verdens forskellige rosenarter. Rosenhaven favnes af de to espalier, der genopføres i en 9 m høj gitterstruktur af massivtræ. De nye espalier skaber både nye sanselige hængende haver, men kan også tjene som backdrop til fri film arrangementer, digtoplæsninger og tai-chi sessions. Espalier beplantes med en frodig variation af klatre- og slyngplanter, der skaber et duft- og blomsterinferno.

BIBLIOTEKSHAVEN. En ny indgang mod Kulturanstalten vil skabe nye brugere i staudehaven og styrke den direkte sammenhæng mellem park og kulturliv. Dette vil vi imødekomme med nyt ’inventar’ som bord, flise til engangsgrill og læsestole til f.eks. møder- og interessegrupper. Inventaret indpasses i den eksisterende struktur og lader de fine solitære træer og staudebeplantningen beholde det frodige udtryk.

DØRMÅTTERNE. Welcome to Enghaveparken! Særlige overgange til parkens rum forstærker vi med fine stentæpper, der danner særlig fine stoflige felter af natursten, keramik eller noget helt tredje. Dørmåtterne kan formgives i samråd med de enkelte parkrums interessenter. Ankomstrummets dørmåtte sender et nik til det smukke stengulv på scenen, og genopfrisker dermed parkens arkitekturperle, i de besøgendes hukommelse.

Nyeste arbejde

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Nyeste arbejde

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

ENGHAVEPARKEN HER OG NU

TREDJE NATUR vinder klima- og transformationskonkurrencen om Enghaveparken! Se hvordan vi skaffer plads til 24.000 m3 skybrudsvand i parken, der er under fredningsbehandling.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.