TREDJE NATUR og DTU samarbejder om at upcycle tegl som cementerstatning i beton. Formålet er at nedbringe både klimapåvirkning og ressourceforbrug.

1/3 af alt affald, der årligt producers i Danmark, er byggeaffald. Heraf er 100-200.000 tons affaldstegl. Den store mængde affaldstegl betyder, at ressourcer går tabt samtidig med, at anskaffelsen af råmaterialer til nye byggematerialer er under pres. Derfor har TREDJE NATUR indgået et samarbejde med DTU for at vise genanvendelsespotentialet for nedknust tegl, som i dag ikke kan genbruges direkte.

Målet med samarbejdet er at undersøge muligheden for at bruge affaldstegl i ny beton som delvis erstatning for cement. På baggrund af den forskning, der er tilgængelig nu, er forventningen, at cementforbruget kan reduceres med 10-30 %.

PRISMODTAGELSE TIL E&P’s UPCYCLE CHALLENGE
At samarbejdet har potentiale, blev tydeliggjort i sidste måned, hvor TREDJE NATUR vandt 2. pladsen i Enemærke og Petersens Upcycle Challenge for projektet ”Grey to Red”, hvor i ideen er at nedbringe CO2- aftrykket af en såkaldt klimaflise ved at erstatte cement med affaldstegl.

DTU Byg bidrager til projektet ved at foretage en screening af de teknologiske og æstetiske aspekter, når nedknust tegl anvendes til beton som delvis cementerstatning, samtidig med at den nye betons ydeevne skal testes på TREDJE NATURs Klimaflise. Fortovsflisen er udviklet til fremtidens fortove og vil håndtere effekterne af klimaforandringerne og gøre det muligt at afvande og styre regnvand i alle retninger.

Som en del af samarbejdsprojektet bliver der ligeledes udarbejdet en beregning af CO2 aftrykket for beton med tegl som cementerstatning, da det forventes, at den nye beton giver mindre miljøpåvirkning. Denne beregning udføres af DTU Miljø.

VIS STØTTER UDVIKLINGSFORLØBET 
Samarbejdet har opnået støttemidler gennem VIS, som har til formål at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet.

VIS er forankret i centeret Water DTU, der samler DTU’s ekspertise på vandområdet på tværs af DTU’s institutter. Øvrige partnere i projektet er CLEAN, Vækstforum Hovedstaden og Scion DTU.