Tredje Natur er en del af et stærkt projektteam, som udvikler filterbeton til lokal håndtering af regnvand. Nedbør er en af vores primære klimaudfordringer  i dag, som kun ser ud til kun at blive større i fremtiden. Derfor skal vi finde nye løsninger til håndtering af regnvand i vores byer.

Nedbør er en af de primære klimaudfordringer i Danmark. Nedbørsmængden er øget og intensiveret, og samtidig er andelen af befæstede arealer stadig stigende. Det betyder i dag, at der i tilfælde af skybrud på kort tid ledes store mængder regnvand til et forældet og underdimensioneret kloaksystem, hvilket resulterer i oversvømmelser og deraf følgende erstatningssummer i milliardklassen.

Der er stor efterspørgsel på klimatilpasningsløsninger i de danske byer. Særligt efterspørges løsninger som effektivt kan håndtere de øgede vandmængder, og samtidig være økonomisk attraktivt og være med til at skabe en arkitektonisk forbedring af bymiljøet.

FILTERBETON
Med projektet udvikles et nyt produkt – Filterbeton – til lokal håndtering af regnvand, der via sin indre struktur sikrer effektiv nedsivning af overfladevand samt filtreringseffekt til vandrensning og minimering af tilstopningsrisiko. Samtidig mindsker betonens lyse overflade varme-ø-effekten i byerne og giver mulighed for arkitektonisk frihed via formgivning og farvevalg.

Et team bestående af Tredje Natur, Orbicon, Unicon, Betonværket Brønderslev, Per Aarsleff, Fabriksbetonforeningen og Teknologisk Institut arbejder på at udvikle det såkaldte filterbeton.

Filterbeton er baseret på en videreudvikling af drænbetonteknologien, der til trods for potentialet som en effektiv og bæredygtig LAR-løsning, kun ses anvendt få steder i verden. Dette skyldes primært manglende viden og erfaringer.

MÅL FOR PROJEKTET
Det overordnede mål for projektet er at skabe de nødvendige rammer for anvendelsen af drænbetonteknologien i Danmark som et alternativ til eksisterende klimatilpasningsløsninger. Målet opnås gennem en række delmål, herunder:

  • Udvikling af standardiserede metoder til dokumentation af den permeable betons egenskaber
  • Opstilling af kravspecifikationer for permeable betonbelægninger
  • Udvikling og optimering af betonrecepter
  • Udarbejdelse af en vejledning omkring håndtering og udlægning
  • Udarbejdelse af et katalog over arkitektoniske muligheder med permeable betonbelægninger
  • Demonstrationsprojekt hvor de udviklede belægninger anvendes

Henvendelse vedrørende udviklingsprojektet kan rettes mod partner i Tredje Natur Flemming Rafn Thomsen på frt@tredjenatur.dk / +45 4093 4309.