All

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence. I alt 19 teams ansøgte om at deltage i KlimaByens arkitektkonkurrence, og ud af dem blev seks teams udvalgt til at deltage i konkurrencens første fase. Tre teams gik med videre til dialogfasen.

Projektinformation
Ansvarlige partner: Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Sofie Mandrup Andreassen, Lars Vinther Christensen, Christian Kuczynski, Jakob Sandell Sørensen, Liane Filtenborg, Laustsen, Max Moriyama
Sted: Middelfart
Bygherre: Realdania, Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune
Team: Entasis og Grontmij
Projektperiode: 2014 –
Ansvar: Totalrådgivning, klimatilpasning og byudvikling
Type: Prækvalificeret konkurrence. Læs mere
Status: 1. præmie i fase 1. 2. præmie fase 2

Under overskriften ”Alle-tiders klimaby” beskriver Team Tredje Natur (TN) et forslag, der med afsæt i dialogen mellem regn, hav, terræn og skov peger ud i fremtiden og knytter tråde til både kulturhistorien og naturgrundlaget. Forslaget bygger på det hele menneskes individuelle engagement som bærende element for projektets idé, og den overordnede strategi er således at skabe engagement og udbrede viden om de skjulte sammenhænge mellem by og natur til gavn for et rigere hverdagsliv i Middelfart ud fra begrebet naturværdi – at gøre middelfarterene ”Klimakloge”.
– Fra dommerbetænkningen


#KLIMAKLOG I MIDDELFART
Konkurrenceoplægget til Middelfart KlimaBy præsenterer en befriende og dristig tilgang til byudvikling. Hvor det typisk ville være beliggenheden ved vandet eller fordums historiske storhed, der skulle drive byens videre udvikling, er visionen om klimabyen enestående. Kan vi gennem midlerne til klimatilpasning udvikle en særlig KlimaKlog strategi, der via sin forankring i den Middelfartske topografi og sindelag fremviser konkrete helhedsorienterede løsninger til fremtidens bæredygtige bysamfund?

Dialogen med borgerne til offentliggørelsen og de efterfølgende indkomne kommentarer og idéer vidner om velorienterede og stedskendte borgere, der med naturlig bekymring og stor begejstring er dybt engagerede i Klimabyen. Deri ser dette team en stor ressource for opgavens værdiskabelse. Hvis vi i snittet mellem de offentlige investeringer og privatsfæren skal få det bedste ud af begge vurderer vi at der lige netop hér i Middelfart er et enestående fundament for at skabe en række konkrete tiltag med løftet ud af den enkelte borgers viden og drømme. Ejerskab er en særlig forudsætning når vi er så tæt på borgernes privatliv, og dermed er potentialet for at skabe egentlige klima-ambassadører er i høj grad til stede.

#KLIMAKLOG er fortællingen om Danmarks til dato mest ambitiøse klimatilpasningsprojekt, hvor ejerskab og engagement er de bærende elementer på vejen mod succes. #KLIMAKLOG er indbegrebet af den kommunikation og det samarbejde, som beskriver paletten af alle gode klimatilpasningsløsninger, og hvor alle gode kræfter blandt byens borgere løfter i flok. Værdier og virkemidler fødes og lever af vandets ubrydelige kredsløb, symboliseret ved hjertet i midten af det hele menneske, og dermed det regnvand, som skal håndteres i Middelfart by – fra vandet falder som regn og til vandet livgivende finder sin vej gennem byen. Vand er som bekendt en forudsætning for alt liv. KlimaByen genskaber vandets naturlige kredsløb til glæde for mennesker og miljø.

#KLIMAKLOGs temaer er her billedliggjort med en klimamaskot. Pointen ved at bruge en figur er naturligvis at tage udgangspunkt i borgerne selv og deres individuelle engagement. I en udvidet tankegang symboliserer maskotten det hele menneske. Der kan med andre ord ikke udfoldes et holistisk løsningsscenarie uden at alle 5 temaer italesættes. En krop uden et bankende hjerte, hoved eller med manglende lemmer er som bekendt ikke meget værd.


KLIMABYEN
Ser vi fra et helikopterperspektiv på klimabyens afgrænsning kendetegnes området af en topografisk bevægelse fra skoven på toppen til havet i bunden og en fascinerende fortælling åbenbares om marsvinejagten som fundamentet for Middelfart og om brohovedets centrale betydning for byens regionale forankring. Middelfart er historien om en bevægelse fra en tidlig fangerkulturs bosættelse til et moderne, informeret og empatisk samfund, hvor det er bevarelsen af marsvinet og tilpasningen til klimaet, og den deraf følgende styrkelse af byen til følge, som kendetegner byen.

I denne bevægelse er byen igennem århundreder tilpasset i forhold til terrænet og de pågældende byggeperioders idealer. Fra middelalderens byhuse igennem byporten til det tidstypiske parcelhus på toppen. Men også en bevægelse fra det oprindelige naturgrundlag og den indbringende jagt af marsvinet, igennem alle tiders bydannelser, hvor terrænets føring af vandet har medvirket til placeringen af de tørskoede bosættelser.

Byen har dermed altid været en dialog imellem regnen, havet, terrænet og skoven. Og således fortsat med investeringerne i Klimabyen, hvor det er teamets ønske at kunne pege ud i fremtiden med mange tråde knyttet til kulturhistorie og naturgrundlag.

Der er dejligt i Middelfart. Med en enestående placering ved vandet og skoven er indbyggerne i Middelfart med rette nogle af landets lykkeligste mennesker. Og det kan en våd kælder nok ikke rykke det store ved.

Det som til gengæld kan rykke, er bevidstheden om klimaets forandringer og de store spørgsmål om, hvilken verden vi efterlader til vores børn. Netop her bliver det påtrængende at gøre noget klogt, fordi vi via vores hverdagsliv i byen fremviser, hvad vi som individer kan gøre, og hvordan Middelfart som en af landets lidt mindre byer kan fastholde en styrkeposition i samfundet ved at indfri de ambitiøse mål som klimakommune.


MIDDELALDERBYEN
Området omkring Brogade, Knorregade, Skovgade og den gamle havn er i dialogprocessen med bygherre både kærligt og rammende omtalt som det ’lillebitte’ sted, med skævheder i rum, bygning og belægning – tilpasset igennem århundreder. ’Lillebitte’ og ’skæv’ vil vi i særlig grad gøre til et grundlæggende designparameter i middelalderbyen, med et åbenlyst fokus på hvordan den lokale ’skævhed’ kan indtræde i en helhed og hvordan lokale hensyn understøtter helheden i et samlet udtryk.

I Middelfarts historiske centrum skaber klimatilpasningen en sammenhængende fortælling, hvor fortiden erindres og iscenesættes. For Knorregade og Smedegade synes vandet siden tidernes morgen at have slebet og formet bebyggelsen således den i dag ligger som en skibslignende bebyggelse omgivet af vandets strømninger mod havnen. Dette alment fascinerende forhold ønsker vi at understøtte i vores greb for middelalderbyen.

Vores designmæssige afsæt her er naturligvis den helt grundlæggende fortælling om marsvinejagten, fangersamfundet og den tidlige bydannelse og hvordan denne kobles med brohovedet og vandvejene til resten af Europa. Og om hvordan alle disse ting altid er forbundet via vandet og klimaet. Derfor ser vi i høj grad delområderne omkring Knorregade, Skovgade, Brogade, brohoved, havn og hav som én og samme fortælling.

Vi har selv oplevet sidste års bedste stjerneskud fra Fiskehuset på en råkold decemberdag. Dette enkle eksempel viser blot at havnen lever året rundt og har sin relevans i dag – mange århundreder siden byens oprindelse. Vi håber med dette forslag at kunne bidrage til dette liv i Danmarks smukkeste Klimaby.


“Man rystes ikke let ud af sine Fuger ved Synet af dette Stykke aa-smalle Bælt, disse smaa, grønne Skove, disse frodige, jævnt stigende Kyster. Alt er venligt, hjemligt, mildt. Men Luften er frisk og sund, denne Yppighed rundt omkring gør Hjærte og Øje godt, og naar Solen daler ned derovre bag de jyske Banker og farver Bæltet som Blod, bliver man ikke let træt af at sidde derude paa Molen eller spasere langs Stranden og betragte, hvorledes Farverne efterhaanden fortoner sig over Himmel og Hav, mens Landet og Skovene rundt om hyller sig ind for Natten i blaalige, røde eller violette Dampe, indtil det alt ligesom synker ned i Sommernattens aandeagtige Dis.”
– Henrik Pontoppidan, 1887


FISKETORVET
Den fascinerende slebne bygningsform og det spejlede rum er helt enestående for Fisketorvet. Vi tager direkte afsæt i smakkejollens slebne form, der igennem århundreder er formet i mødet med vandet. Dermed tænker vi torvet som en både legende og et sofistikeret sitren mellem byen og vandet, som jagten mellem jollen og marsvinet engang sitrede.

Vandet vil synligt samles som en tynd vandfilm centralt i jollens stævn. En mekanisme tilbageholder vandet kortvarigt, og tillader vandet at stuve op til et maksvolumen, hvorefter det ledes videre til Havnepladsen. Det er tanken at denne legende forhaling vil skabe et afdæmpet vandspil der sender en regnvandsrytme igennem rummet. Mekanismen kan naturligvis åbnes helt ved markedsdage og lignende, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at få våde tæer.

Jollens centrale ribbe og tværliggende spantetakt markeres som en ornamentering i gulvet og afsluttes som siddeposter, der favner torvet. Derved skabes mindelser om et oldnordisk ting hvor byen igen ville kunne samles centralt om torvet. Med den centralt placerede Marsvinebrønd af Hans Olsen og det karakteristiske træ indskrives som gods i jollen, og favner dermed de forhåndenværende kvaliteter.

HAVNEPLADSEN
Havnen og kontakten til vandet har altid været en grundlæggende præmis for Middelfart og således også i KlimaByen. Her er kontakten til den regionale vandside og her starter oplevelsen af KlimaByen for byen og omverdenen. Centralt for denne kontakt er naturligvis det historiske brohoved, som igen skal skabe liv og sammenhæng i Middelfart.

Den helt centrale oplevelse man tager med sig fra et besøg på den gamle havn er oplevelsen af fladens møde med terrænets dramatiske skrånen og hvordan byens sammenbygning med terrænkanten kropsligt erfares som et fortællende snit igennem det fynske terræn. Mod vandet understreges det horisontale ved udsynet til Lillebæltsbroen og himmelrummet. Denne oplevelse af fladen og terrænet er helt afgørende at fastholde i hvordan Klimabyens tilstedeværelse på havnen udtrykkes.

Pladsen er sidste tærskel inden havet, og det er helt åbenlyst at iscenesætte vejrets hændelser, således at når det regner, så aktiveres pladsen. På baggrund af dialogen med bygherre og jury foreslår vi en afdæmpet iscenesættelse af vandets vej og tilløbet fra Fisketorvet. Inspireret af marsvinets åndehul, det såkaldte blåsthul, opbygges det nye brohoved centralt om vandets tilløb til havneniveau. Når regnvandet frigives fra Fisketorvet skaber det en vandhændelse på brohovedet, og dermed er pladserne direkte og subtilt bundet sammen via vandet.


Helt overordnet viser forslaget en overbevisende indlevelse i samskabelsesscenarierne for hvert enkelt nedslag, og teamet viser en solid forståelse af forudsætninger og faldgruber for at få samskabelsen til at fungere. Det er meget positivt, at teamet viser en stærk forståelse af, hvad en dialogbaseret innovationsproces med borgere går ud på – og hvad det vil kræve at leve op til deres eget forslag.
– Fra dommerbetænkningen


SPILLEBRIK OG HELHED
For at styre de mange lokale fortællinger, optimeringer og egenarter inddeler vi byens rum i en række spillebrikker. Her er vi direkte inspirereret af hvordan byens sammensatte, overlejrede og charmerende karakterer faktisk formår at give et overbevisende helhedsindtryk. Hver spillebrik er direkte forankret til et givent steds egenart, en gruppe borgere og en vandudfordring. Spillebrikken bliver dermed et konkret greb til hvordan vi sikrer en enestående samskabelsesproces tilpasset til det ’lille-bitte’ steds fysik og fortælling. I sig selv repræsenterer hver brik dermed både noget generelt, som gælder for alle tiders lignende gaderum i alle andre byer og tilsammen udgør de den specifikke helhed som vores endelige samlede forslag til Middelfart udgør.

Hver enkelt spillebrik er blot én i det store puslespil om Klimabyen Middelfart. Dermed er hver brik unik, samtidigt med at den passer ind i et større billede. Helt konkret forestiller vi os, at brikkerne udgør et ligefremt redskab, til at fastholde og inspirere borgerdialogen. Hver brik nummereres og illustreres objektivt i forhold til lys, vind, vand og dimension. De pågældende beboere og interessenter udfylder spillebrikken med deres konkrete viden om stedet, deres drømme om fremtiden og kobler det med alletiders anekdoter om byens levede liv.

Hver lillebitte område udfoldes dermed som en spillebrik der optimeres i henhold til mikroklima – sol, vind, vand – programmeres i henhold til trafik, hydraulik, sundhed og rekreativitet – og formgives i dialog med borgere og lokale fortællinger. Skønhed består for os således ikke i, hvordan tingene ser ud, men hvad de gør. Og den består i hvordan summen af de individuelle komponenter populært sagt er større end de enkelte dele. Denne helhed fordrer naturligvis en arkitektonisk sammenskrivning af brikkerne, rummenes muligheder og borgernes idéer.

Klimaløsningerne skal være enablers, det vil sige understøttende og tilskyndende til socialitet, synliggørelse og vidensdannelse. Igennem spillebrikkerne sikres dermed en tæt integritet imellem Klimabyens 3 niveauer – (1) det lokale hensyn, (2) helheden og (3) det genelle klimaløsningskatalog. Hvert kvarter i Middelfart får derigennem et helt specifikt udtryk, en særlig rytme eller signifié om man vil, i forhold dets fysiske beskaffenhed, de idealer det er bygget under og de mennesker det huser.


FRA MERE VÆRDI TIL NATURVÆRDI
Begrebet merværdi angiver, at noget får mere værdi end det primære formål en investering traditionelt skulle dække. Teamet ønsker at gå helhedsorienteret til værks, således at vi metodisk kan kvantificere og kvalificere værdiskabelsen i det bredest tænkelige spektrum. For eksempel kan det være værdifuldt for en bys branding at huse en række eksempelprojekter, men det er samtidig enormt vigtigt, at projekterne er meningsfuldt forankret i byboernes hverdagsliv og tjener som en daglig livskvalitetsskabende ressource.

Samtidig kan det være svært at se sammenhæng imellem det liv vi lever ‘nede på jorden’ og de uoverskueligt komplekse klimaændringer ‘derudefra’. Vandproblemerne i Middelfart er positivt set en synliggørelse af netop denne snitflade imellem hverdagslivet og de globale problemstillinger og dette momentum skal udnyttes til at skabe engagement og udbrede viden om de skjulte sammenhænge mellem by og natur til gavn for et rigere og mere bæredygtigt hverdagsliv.

Således at de klimaløsninger, der implementeres i Middelfart, ikke bare er ‘mere’ pæne eller ‘mere’ grønne, men målrettet arbejder med den grøn-blå omstilling via de relevante sociale, økonomiske og miljømæssige parametre. Derfor arbejder vi med begrebet naturværdi – hvor vandtekniske infrastrukturer til vandledning er lige så vigtige som sociale og grønne åndehuller langs fortovet, fordi vi véd, at det holistisk set skaber mest værdi og samtidig gør Middelfarts udvikling til et fælles ærinde.

ÅNDEHULLER
Alt tyder på, at en tæt naturkontakt fordrer en skærpet interesse for naturens kredsløb i brugernes hverdag – helt enkelt fordi man dagligt har den tæt på kroppen. Dermed ser vi vandet og det grønne som en helt afgørende ressource i forhold til både det gode liv og en informeret adfærd i verden.

Afsættet i teamets forslag bygger på den fundamentale præmis, at de ting vi sanser, dem drages vi af. Det vedkommende er det vi husker. Derfor arbejder vi med sanselige åndehuller, som betyder at man i Klimabyen altid agerer i miljøer, der er vedkommende, og inviterer en til refleksion om, hvordan tingene fungerer og egentlig hænger sammen.

For eksempel når man ser tagvandet stuve op i de grønne regnbede, så skaber det jo en sanselig begivenhed, der giver anledning til at reflektere over de kredsløb, der er en forudsætning for, at vores hverdagsliv kan hænge sammen.

Tankegangen er bærende helt ned til det enkelte regnbeds sammensætning af planter og rekreative funktioner. I det helt jordnære perspektiv er Klimabyens nye tiltag generøse åndehuller for alle i Middelfart, hvor der helt enkelt er rart at være i alle mulige situationer året rundt. Og i den yderste forstand udgør området et horisontalt landmark, der fremviser holistiske løsninger til, hvordan vi sikrer og udvikler vores bysamfund under de nye klimarealiteter.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.