All

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København. Med visionen kaster vi et byrumsblik på havnen og indskriver udviklingen af havnen i byens historiske udvikling, men viser samtidig havnens nutidige rekreative potentialer og nyttefunktioner.

Diskuter Byrumsblik her!
Projektinformation
Ansvarlige partnere: Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Mónica Galiana, Anna Sissela Michalsdotter, Joan M. Rasmussen, Jakub Włodarczyk, Agnete Schimmell Raakjær
Sted: Københavns Havn
Bygherre: Københavns Kommune – Teknik og Miljøforvaltningen
Samarbejdspartner: PK3
Projektperiode: 2012
Type: Visionsoplæg

STRATEGI OG NEDSLAG
Den blå vision er en fortælling om fremtidens havn, hvor vandets muligheder og rekreative nytteværdi spiller hovedrollen. Denne fortælling udfoldes i planen gennem tre greb og 5 nedslag, der hver især vil medvirke til at kvalificere havnens og vandets potentialer:

Vandflader – Havnens vigtigste kvalitet er vandet. Et helt centralt greb i planen er derfor at skabe muligheder for at interagere med vandet ved at skabe tryghed og plads til en række forskellige vandaktiviteter og eksperimenterende tilbud så som gåture på bunden af havnen i et netværk af glasgange eller biologiundervisning under vandoverfladen i glasklokker.
Kanter – et andet greb der vil styrke vandets rekreative og nyttige rolle er en bearbejdning af kanterne mellem vand og land. Afstanden fra kajkanten til vandoverfladen skal mindskes og den direkte tilgængelighed dyrkes. Dette skal ske ved at skabe nye holme og øer i havnen, omdanne kanter til trapper, danne stenmoler eller anlægge flydende bro- og gangsystemer på vandoverfladen.
Forbindelser det tredje og sidste greb handler om at kvalificere forbindelserne i, langs og på tværs af havnen. Havnens forløb er mange steder afbrudte, og de besøgende tvinges derfor til at bevæge sig frem og tilbage af samme vej i stedet for rundt. Ved at styrke havnens forbindelser skabes der muligheder for mere sammenhængende, oplevelsesrige og cirkulære bevægelsesmønstre i havnen.
Byrumsblik præsenterer mere konkret fem områder der vil styrke havnens rekreative nytteværdi. Disse fem områder kalder vi House of Water, Fugleøen, Sportsøen, Krøyers Pøl og Operaparken og er alle skabt ved at give plads til de store visioner gennem legen ”Tænkt hvis…”.

Alt for meget arkitektur har fravristet sig de store visioner i pragmatikkens navn, men i arbejdet med Byrumsblik har vi udnyttet den energi og drivkraft der ligger i disse visioner for herigennem at skabe nytænkende og anderledes byrum. Legen er således brugt som dåseåbner for alle de konserverede ideer og realiserbare drømme mange har i forhold til havnen og byens rum.

Resultatet er vitaliserende, sanselige, legende og hybride, blå byrum der ikke lader sig begrænse af traditionelle forståelser af havnens rolle og udseende. Byrum som både trækker på byens historiske arv og gør plads til nye former for brug og liv.

House of Water
“Ønsket om et bedre omdømme vil ikke skabe et bedre land, men skaber man et bedre land, smitter det automatisk af på omdømmet.” er sagt af en af verdens førende eksperter inden for nationbranding. Eller sagt med lidt andre ord, så skabes stærke brands af meningsfyldte visioner, gennem handling og ved at inddrage deres omverden. Og det er ambitionen for Rethink Water-projektet. Tænk hvis den danske vandbranche arbejdede sammen om at skabe et vandets hus i Københavns Havn? Et sted som alle besøgende kunne opleve og samtidig lære om de globale vandudfordringer og –løsninger. Viden, vand og natur sammensmeltes i en ny type kontekstuel arkitektur, der giver mere til byen og havnen end den tager. En markant arkitektur i bløde betonfolder, skaber både rum og landskab til at interagere med vandet.


Fugleøen
Tænk hvis der lå en fugleø midt i havnen. En grøn ø omgivet af stenrev der tager dig tilbage til det landskab der omgav de første bosættelser i København, en ø hvor den mangfoldige biodiversitet og naturens uregulerede udvikling er omdrejningspunktet. Fugleøen er drømmen om at skabe en ureguleret ø midt i Københavns Havn, der kan fungere som formidler af det historiske landskab København er bygget på, som kan tiltrække sig et rigt fugleliv og som kan anvendes som en form forsøgsstation for udviklingen af stedets biodiversitet. Øen vil være den oplagte destination for fugleelskere, lystfiskere, muslingesamlere, biologer, skoleklasser der skal undervises i biologi, historie og geografi og almindelige borgere der blot vil nyde muligheden for den lange eftermiddagssol og samtidig opleve den uregulerede natur midt i Københavns Havn.

Krøyers Pøl
Tænk hvis Københavns Havn inviterede til ophold helt tæt på vandkanten, i vandet og under vandets overflade. Krøyers Pøl er drømmen et performativt byrum, der kombinerer næste generations havnebad med vandets nytteværdi. Et led i den blå plan er at gøre området omkring Krøyers Pøl til et attraktivt sted for havnens mange fiske- og plantearter. Kombineret med den direkte adgang til vandfladen kan Krøyers Pøl blive et attraktivt sted for fiskeri, høst af vandplanter og dampbrug. Projektets placering ud for den verdensberømte Michelin-restaurant noma vil præsentere Københavns Havn som en ren og attraktiv ressource for restaurantens mange nationale og internationale gæster. En havn som understøtter den nordiske gastronomis ambition om en minimal afstand fra jord til bord – fra havnen til noma. Med Krøyers Pøl gøres havnen således til udstillingsvindue for de nordiske råvarer og Københavns bæredygtige udvikling.

Sportsøen
Tænk hvis der lå en sportsø midt i havnen. En ø hvor havnens attraktion, vandfladen, er spændt ud med aktiviteter der inviterer byens borgere ud i vandet og skaber nye oplevelsesrige sportsmuligheder helt tæt på naturen. Sportsøen er drømmen om en videreførelse af Københavns historiske arv i en nutidig og aktivitetsbaseret kontekst, der knytter oplevelsen af naturen og sporten tæt sammen. Ved at skabe en ny ø i havnen der tilbyder faciliteter til en række forskellige former for vandsport, kvalificerer øen vandet omkring sig. Sportsøen vil trække livet ned i havnen gør denne til et attraktivt sted for havdykkere, svømmere, kajakroer, udspringere, vinterbadere og andre former for vandsportsudøvere. Havnens ”bløde” brugere har brug for et sikkert sted, hvor de ikke skal frygte de store, hurtigtsejlende både og havnebusser.


Operaparken
Tænk hvis Operaens rigdom af lyde var hørbar i en Operapark der forbinder Operaen med dens omgivelser. En lydpark der byder på forførende, sanselige musikoplevelser på kanten af havnen. Operaparken er drømmen om en midlertidig, rekreativ udnyttelse af det store græsareal ved Operahuset. En drøm om af almengøre finkulturen ved vende vrangen ud på Operahuset og give parkens besøgende en mulighed for at lytte til operaens fortryllende og dramatiske verden. Operaparken vil med musikken, sine blomstrende kirsebærtræer, magnolier og planer der kan tåle det saltholdige mikroklima tilbyde en  sansemæssig helhedsoplevelse ud over det sædvanlige. Der opstår i de kommende år nye forbindelser på tværs af København via de fire nye cykel og gangbroer, der skal forbinde Nyhavn med Christianshavn og holmen. Operaparken vil i forlængelse af disse forbindelser til holmen udgøre en ny offentlig destination, der kan tiltrække liv til området og understøtte arbejdet med at binde byen tættere sammen på tværs af havnen.

BLÅ VIDEN
København er grundlagt på baggrund af sin centrale placering ved vandet og de ressourcer der knytter sig hertil. Planen er at genorientere byens liv og funktioner mod havnen og herigennem styrke stedets rekreativ nytteværdi til glæde for Københavns indbyggere, erhvervsdrivene og turister. Dette skal blandt andet ske ved at genoptage byens lange tradition for at skabe nye øer og holme. Holmene vil skabe forbindelser på tværs, både fysisk og borgerne imellem, øge bevidstheden om den natur vi alle er afhængige af, og de vil medvirke til at brande Danmarks højtudviklede viden inden for vandteknologi.

Danmark ligger med helt i front når det gælder viden om vand. Den blå vision gør derfor Københavns Havn til en præsentation af de danske vandteknologiske succeser og den know-how, der knytter sig hertil. Havnebadet er nu så rent at byens turister og indbyggere både kan bade og fiske her – et privilegium kun de færreste store havnebyer i verden deler. Ved at skabe et tilgængeligt, rekreativt og forsøgsorienteret blåt byrum kan Københavns Havn således gøre sig til udstillingsvindue for dansk vandteknologi.


VANDPRES PÅ HAVNEN
Klimaet er under forandring. Vi kan se frem til flere korte, men heftige skybrud, som dem København de sidste to somre har oplevet. Samtidig er havsttigningerne et internationalt anerkendt problem, der især  truer de urbaniserede områder. Dermed er havnen under pres fra begge sider, i dét at skybrudsvandet skal kunne løbe ud i havnen og samtidig sikre at det stigende havnevand ikke løber ind i byen. Klimasikringen af København er af hidtil uset omfang, og en ny generation af arkitekter spørger til hvordan anlægskronerne også kan føre til en grønnere og mere begivenhedsrig by i samme ombæring.

I samspil med de nye vand- og klimatilpasningsteknologier arbejder de for at sikre et bedre sammenhængende og oplevelsesrigt København. Den direkte oplevelse af de muligheder teknologierne skaber for rekreative aktiviteter vil styrke brandingen af byen og den danske knowhow. Samtidig kan de nyttige og rekreative blå byrum fungere som en påmindelse til os danskere, om det usynlige forbrug vi har af verdens knappe vandressourcer – ikke i form af en løftet pegefinger, men ved at tydeliggøre at vi i Danmark rent faktisk kan gøre en forskel, her og nu.


FRA HAFN TIL KBH
De ældste spor af bydannelse omkring København kan dateres tilbage til omkring år 700, og består af forskellige rester fra bådebroer fundet ved Gammel strand og Kongens Nytorv. Men selve grundlaget for handelsbyen København blev lagt for omkring 1000 år siden. På dette tidspunkt bestod området endnu bare af fugtige strandenge og lave holme – et morænelandskab formet af den sene istid der gav ly for en beskeden handelsplads for handlen mellem Danmark og Skåne. Omkring år 1100 overdrager Kong Valdemar den Store ”Hafn”, som byen kaldtes, til Roskildes biskop Absalon. Herefter tager udviklingen af byen fart. I løbet af kort tid vokser København til det tidobbelte på grund af det stigende salg af fisk, den lette adgang til transport via søvejen og den fordelagtige beliggenheden midt mellem Roskilde og Skåne. København er nu knudepunkt for handelen i området.

I takt med at København vokser og byen bliver et vigtigt magtcentrum, indsnævres Københavns Havn. Fra 1550’erne og frem blev der kunstigt anlagt en række nye øer og holme så som Slotsholmen, Bremerholmen, Nyholm, Frederiksholm, Arsenaløen og Dokøen der alle dannede grundlag for flådens aktiviteter. I 1617 får Christian IV Rigsrådets accept til at anlægge en ny by i havnen, nemlig Christianshavn. Andre eksempler på kunstigt anlagte øer og holme i Københavns Havn er Trekroner, Kastellet, Teglholmen og Sluseholmen.


HAVNEN SOM EN NUTIDIG FÆLLED
I bogen ”Fælledskab” beskriver Tor Nørretranders og Søren Hermansen hvorledes fællesskabets forbindelse med stedet, det nære og det sociale gradvist er gået tabt i det moderne samfund. Øjenhøjden er ifølge Nørretranders og Hermansen forsvundet i vores byer og beslutningerne flyttet langt væk fra dem de rent faktisk vedrører. Skal denne udvikling vendes og mennesker igen opleve en tilknytning, omsorg og et medejerskab til lokalområdet, må samfundet dyrke og fremelske en allerede spirende tendens, nemlig fælledskabet. Fælledskabet beskrives i bogen som en kombination af de to ord ”fællesskab” og ”fælled”. Fællesskaber er ifølge Nørretranders og Hermansen værdifulde, men har brug for en opgave, et formål som binder det sammen og styrker det – en fælled.

For 200 år siden var fælleder åbne græsningsarealer, hvor alle frit kunne sende deres dyr på græs. I bogen genintroduceres fælleden som ressource og som et middel til igen at skabe forbindelse til det nære, lokale og sociale. Eksempler på nutidens fælledskaber kan være fællesskaber af madforsyning, børnepasning, baggårdspleje, trådløse netværk og sportspladser og grønne energiforsyninger. Med Byrumsblik ønsker TREDJE NATUR og PK3 at gøre Københavns Havn til en nutidig blå fælled ved at skabe en række formål, som forskellige former for fællesskaber kan opstå omkring. Dette kan eksempelvis ske ved at skabe nye og bedre muligheder for fiskeri, sport, vandaktiviteter, fuglereservater, biavl, læring og formidling langs havnen. Ved at dyrke fælledskaberne i havnen kan den blå vision medvirke til at øge sammenhængskraften og medejerskabet i byen.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.