All

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø, der tager udgangspunkt i de mange menneskelige og naturlige kvaliteter og ressourcer, som allerede findes i Urbanplanen. En bebyggelse med helt særlige boligkvaliteter, der udvikles i samspillet mellem varierede uderum og en oplevelsesrig bynatur, der danner rammen for et enestående hverdagsliv til glæde for områdets beboere, brugere og mange børn.

Projektinformation
Ansvarlig partner: Ole Schrøder
Medarbejdere: Dennis Rasmussen, Sofie Askholm Ibsen, Martin Trier Risom, Gustav Bangsbo, Mette Fast, Lars Vinther, Katrine Sandstrøm, Karolina Anna Mieszczanek, Viktor Becker, Tom Fairley, Sol Hernandez, Angels Garcia Andreu, Filip Heim, Frederik Reese, Kirstine Lorentsen, Vincent Matzmorr, Teresina Ho, Rune Wriedt og Viktor Forchhammer Mortensen
Bygherre: Københavns Kommune
Projekt: Urbanplanen Etape 2
Sted: Sundby, København
Type: Udviklingsplan, design af boliger, detail, institutioner, renovering af bibliotek, byrum og landskab
Areal: 19.500 m2 boliger, detail og institutioner + 30.000 m2 landskab
Team: TREDJE NATUR, JAJA, EKJ Rådgivende Ingeniører og Anoir Hassouni
Periode: 2016
Status: 1. præmie, pågår

Koceptdiagrammer

Med Bulderby har vi tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø der tager udgangspunkt i de mange menneskelige og naturlige kvaliteter og ressourcer, som allerede findes i Urbanplanen. Vores vision for Bulderby er at skabe et sted, hvor bygningerne og bynaturen sammen skaber en stærk social sammenhæng der både fordrer det udadvendte sociale møde mellem mennesker i Urbanplanens offentlige sfære og det gode hverdagsliv for den enkelte familie.

Hovedingredienserne er diversitet og sammensætning i et overordnet strukturerende greb, hvor de mange fællesfunktioner i stueetagen er med til at aktivere by- og boliglivet i øjenhøjde. Bulderby krænger på sin vis vrangen ud på den klassiske boligkarré i ambitionen om fortsat at udvikle Urbanplanen som et fælles anliggende.

Helhedsplan
RELATIONEL OG RUMLIG
I en relationel og rumlig masterplan, integreres Bulderby kvarteret med den øvrige by ved hjælp af infrastrukturelle greb såvel som nye rekreative tilbud, herlighedsværdier og attraktioner. En alsidig boligbebyggelse i både typologi og udtryk skaber grundlag for en mangfoldig beboerskare og et karakterfuldt kvarter, hvor man både kan føle sig hjemme og have lyst til at gå en turigennem som besøgende.

Bearbejdningen af den eksisterende bygningsmasse – med de nye butikker og udadvendte fritidsinstitutioner – skaber et aktivt samspil mellem byrum og landskab i et inviterende og trygt kvarter.

Landskabet
Plandiammer

Byggefeltets overordnede struktur er en gentolkning af den klassiske omsluttende københavnerkarré med en veldefineret fordeling mellem gård- og gaderum. Gennem underinddelinger af forskellige materialer, rytmer, volumener og funktioner i bygningskroppene skabes der attraktive kantzoner, inviterende nicher og et godt mikroklima i uderummene, hvor hverdagens liv kan udspille sig. Ved at programmere stueetagerne med fællesfunktioner på strategiske og synlige hjørner, opnås en slags urbant klondike, der bidrager til stor variation i de enkelte bygningers udtryk.

Aktive funktioner som supermarked, detailbutikker, institutioner og fritidstilbud er med til at invitere folk ind i området og aktivere gård- og gaderum. De aktive programmer placeres i stueetagen dels for at tilgodese maksimal adgang til uderummene og for samtidig at sikre flest mulige øjne på byrummet.

Bygningstypologier
Snit

BYLIV OG BYNATUR
Den overordnede tanke med helhedsplanen er at skabe en tæt bebyggelsesstruktur med afvekslende urbane karakterer og rum fyldt med mulighed for et godt byliv og bynatur. Kvaliteterne tilvejebringes gennem variation i karréstørrelser, facadeudtryk samt uderum mellem husene.

Her er store og små rum, passager, porte, gårdrum, pladser og naturområder flettet ind imellem de præcist afklarede bygningsvolumener som varierer i højde, type og udtryk. Skift og forskydninger giver en god stedgenkendelse og identitet med et tydeligt fokus på sammenhænge mellem ude og inde og mellem de private og offentlige områder. Kantzonerne – som fx haver – behandles bevidst ift. til placering og solorientering.

BIBLIOTEK
Nedslag
PROGRAMERING I SAMSPIL MED BYRUM OG LANDSKAB
Fritidshjem- og klub – er placeret i det blå/grønne sport- og aktivitetslandskab med tæt forbindelse til Dyvekeskolen. Samtidigt indgår institutionen også som del af den aktive facaderække langs den nye Urmagersti og er med til at understøtte Urbanpladsen som områdets nye centrum.

Specialfritidshjem- og klub – placeres som en sydlig tilbygning til Dyvekeskolen, hvor den tilbagetrukne placering skaber en sikker base, hvorfra der er rig mulighed for at indgå i møder og fællesskaber på tværs af grupper og alder. Opkoblingen til Dyvekeskolen giver optimale rammer for multifunktionel udnyttelse af kvadratmeterne.

Supermarkederne og detailbutikker – placeres fortrinsvis ud til Røde Mellemvej og langs Urmagerstien. Her har butikkerne rig mulighed for tiltrække de forbipasserende i lokalområdet ved at aktivere forarealet og kantzonerne til butiksdisplay, udsalg og udendørs café-siddepladser.

Ungdomsklubben – placeres i et nyt markant tårn ovenpå det eksisterende mediatek, hvor det som en lysende lanterne vil udgøre et vartegn for hele kvarteret. Ved at koble klubben direkte sammen med biblioteket, gives de bedste betingelser for at alle kan føle sig inviteret indenfor i lokalerne, der dermed kan bidrage til et multifunktionelt og godt integreret klubliv.


Bynatur og landskab

BY- OG LANDSKABSRUM
Urmagerstien – Bulderby og Dyvekeskolen kittes sammen med den eksisterende bygningsmasse i Urbanplanen gennem gadestrøget Urmagerstien. Urmagerstien udspændes mellem tre ankerpunkter, der inviterer hele området indenfor.

Velkomstpladsen – mod Røde Mellemvej, fremkommer gennem en bearbejdning af den nordligste karré, hvor der på hjørnet gives plads til en generøs pladsskabelse, der bryder Røde Mellemvejs lineære monotoni og tilbyder en pause, mens man inviteres ind i kvarteret.

Skateparken – mod Englandsvej aktiveres den tidligere lukkede og afvisende skolefacade, der integreres som en del af et nyt beton landskab, med plads til beplantning og ophold.

En landskabelig bearbejdning giver mulighed for, at de store skærmende vægge fjernes til fordel for bløde overgange der inviterer til ophold. Med placeringen på hjørnet indskriver parken sig i et sports aktivitetsfelt sammen med banerne på tværs af vejen i Sundby Idrætspark.

Urbanpladsen – bliver knudepunktet der binder de nye by- og landskabsrum, Regnbåndet og Urmagerstien, op på bevægelsen fra og til Remiseparken langs Remisevej. Pladsen udformes med henblik på både det korte besøg, hvor pladsen bruges som transitrum inden man benytter et af de nærliggende programmer, og til det længere, hvor der kan tages ophold, mens naturen og livets gang iagttages. Pladsen indbyder også til større arrangementer der samler kvarteret.


Landskabet i Bulderby

Området syd for skolen udvides, så det spænder på tværs af Regnbåndet og bliver en integreret del af de nye fritidsinstitutioners uderum. Her er aktivitet, leg og læring nøgleordene. Ved at binde fritidsinstitutionerne sammen med skolen over et fælles gulv skabes der en naturlig udveksling og samspil mellem disse. Langs skolens sydside bidrager Læringsdækket til at vende vrangen ud på de nuværende indre og introverte gårdrum. Læringsdækket tegnes som en forlængelse gennem skolens nuværende udgange til landskabet fungerer som en direkte kobling mellem landskab og skolens indre. I Læringsdækket indskrives aktiviteter der er målrettet specifikke aktiviteter som f.eks. organiseret sport, nyttehaver og sceneplads.

Ambitionen for Bulderby er et kvarter i vandbalance, hvor vandet opleves som et helt unikt naturfænomen der aktivt og synligt bidrager til en oplevelsesrig hverdag. Regnbåndet er derfor rygraden i projektets landskabelige bearbejdning.

Det løber som wadi fra Røde Mellemvej langs Urmagerstien, på tværs ved Kirkepladsen og gennem det grønne område ved fritidsinstitutionerne med synlige våde opsamlingsbassiner og videre syd for skolen, inden det afsluttes med nødoverløb til Englandsvej.

De våde bassiner indskrives som vandhuller og småsøer i det overordnede regnbånd, og vil være karakterfulde elementer, der selv i tørvejr vil give Regnbåndet identitet og skabe stor attraktionsværdi. Den omgivende grønne park vil bestå af en frodig og vildtvoksende natur, hvor pleje-tunge græsplæner udskiftes med åben eng, der har langt højere biodiversitet og mere variation hele året igennem. Her vil det være en attraktion at gå en tur for områdets beboere, og skolebørnene kan botanisere og lære om den vilde danske flora og fauna. Overskudsjord fra byggeriet bruges til at omforme terrænet, så det også byder på bløde bakker, der inviterer til løb og tumling eller kælkning for de mindste om vinteren.


Plan Urbanpladsen

URBANPLADSEN
Urmagerstien og Urbanpladsen får en samlet identitet i sin fysiske fremtoning, men byder samtidig på forskellige rumligheder, programmer og oplevelser. Strækningen bindes sammen af en enkel belægning af lyse betonfliser udført med en simpel variation i overfladebehandlingen. Belægningen bruges i hele rummet inkl. kørebanen og er dermed med til at understrege, at der ikke er tale om en traditionel vej, men et sted hvor bløde trafikanter, leg og ophold er i fokus. Den vestlige del af Urmagerstien er et grønt og bredt forløb med butiksliv og små nedslag med mulighed for leg og ophold. Pladsen bliver en ‘treenighed’ af tre forskellige byrum. Byrummet foran det nye Solvang Kvarter bliver torvet, bydelens store mødested.

Som Urbanpladsens midtpunkt placeres et markant solur, der med vertikal gnomon og lysende urskive, fungerer som pejlemærke, der binder op på historien omkring Urmagerstien.

Foran skolens hovedindgang styrkes den eksisterende forplads til at udgøre et nyt attraktivt byrum, Skolepladsen, hvor børn og unge har mulighed for at lege og opholde sig før, under og efter skoletid. Foran kirkens hovedindgang finder man et markant grønt og blåt byrum, hvor der er plads til rekreativt ophold og til at iagttage naturens foranderlighed.


Liv i gadeplan
FRITIDSTILBUDDENE
Fritidsinstitutionerne har uden tvivl et kæmpe potentiale for at give Bulderbykvarteret sit helt eget særpræg. Aktiviteterne i og omkring institutionerne vil være med til at skabe et helt særligt byliv og stemning i kvarteret, hvor børnenes lege i de nye gade- og landskabsrum bidrager til et aktivt og levende hverdagsliv. Efter lukketid, og i weekenderne og til særlige festdage, tilbyder institutionerne fantastiske rammer til kvarterets fællesliv. Målet har været skabelsen af mest mulig synergi og interaktion mellem institutionerne, skolen og områdets beboere. Derfor er de fem institutioner disponeret således, at de formidler overgangen mellem byen, skolen, biblioteket og landskabet.

Det nye fritidshjem- og klub placeres langs med Spektakelmagergade, hvor den sammen med Solvang Kirke og Dyvekeskolen aktivt omslutter den nordlige del af Regnbåndet. Hermed gives der maksimal kontakt til de grønne omgivelser og udvekslingen mellem skole og fritidstilbud, sker på tværs heraf. Bygningskroppen placeres som en samlet klynge, hvor 2-3 etagers høje solitære bygningskroppe indlejres i basens transparente plint. Beliggenheden trækker aktiviteterne helt ud på Urmagerstien og Urbanpladsen, og hele Urbanplanen får dermed gavn af det daglige travle institutionsliv.

Institutionernes uderum

INSTITUTIONERNES UDERUM
Fritidsinstitutionerne skal være levende og aktive året rundt og på flest mulige tider af døgnet. De skal vende ud mod deres omgivelser og forlænge aktiviteterne inde ud i det fri, og omvendt lade livet ude blive en naturlig del af aktiviteterne inde. Tanken er at bruge institutionernes sociale og kreative aktiviteter til at skabe liv i de tilstødende byrum, og samtidig invitere forbipasserende til at tage del i kvarterets fritidsfællesskab. Taget på fritidshjemmet og klubbens plint er en del af institutionernes aktive udeareal. Fire meter over terræn tilbyder det udkig over Spetakelmagergaden, Regnbåndet og Læringsdækket.

To store trapper skaber naturlig adgang og en forbindelse mellem landskabet på terræn og til taget. Mod Urmagerstien fungerer trappen som vinketrappe for de små børn som vinker farvel til deres forældre om morgenen, mens der mod aktivitetslandskabet findes rutsjebane og varierede trappeforløb der skaber nye måder at bevæge sig på. Skolen og de nye institutioner er bundet sammen af Læringsdækket som gennem udsparinger og integrerede udeaktiviteter, der også opfordrer til leg og ophold på tværs af Bulderbyen.

Biblioteket

RENOVERING AF BIBLIOTEKET
Bibliotekets eksisterende gårdhave inddækkes med glastag, hvorved bibliotekets hjerte bliver til et væksthus med eksotisk beplantning og stille læsehave i en helt særlig atmosfære med masser af lys og varme hele året rundt.

Biblioteket, kvartershuset og ungdomsklubben deler alle foyer og de enkelte programmer kan fungere uafhængigt af hinanden i forbindelse med events og lignende.

Skaterplads

At planlægge den sidste brik i Urbanplanen forpligter. Udviklingen af et nyt kvarter i bydelen skal være tilpasningsdygtigt og med en social, klimatisk og ressourcemæssig balance for øje. Hvor det kultiverede og det naturlige kan forenes.
Hvor der kan skabes nye gode fortællinger om det at bo i og bruge Urbanplanen. Et kvarter hvor der skabes grobund for et spirende hverdagsliv i det modernistiske kulturlandskab, vi alle kender så godt.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.