All

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt. Den 7 Ha store byggegrund, der ligger meget attraktivt øverst på Amager mellem Islands Brygge og Amagerbro ved Metro, Universitet og Ørestad, har endelig fået et nyt og tredje forslag, som der er bred opbakning til.

Projektinformation
Ansvarlige partner: Ole Schrøder
Medarbejdere: Sofie Mandrup Andreassen, Nicolai Lindberg Mortensen, Anders Juul Jensen, Jakob Ohm, Johan Kure, Anna Sissela Michalsdottor, Helen Shuyang Chen, Karolina Julia Pajnowska, Max Moriyama, Michael Vestergaard Thomsen
Sted: Amager, København
Bygherre: Bach Gruppen og Københavns Kommune
Team: Arkitema, Entasis og Polyform
Projektperiode: 2015-pågår
Ansvar: Masterplan, klima, byliv og natur
Type: Kommision.
Status: Under opførelse

Med en sanselig nervebane fra øst til vest organiseres hele byplanen omkring et generøst og nærværende landskab, der giver plads til sociale samlingspunkter, bybiotoper og regnvand. Nervebanen samler centrale forbindelser på Bryggens Bastion og formidler ambitionen om et dynamisk byliv. Cykelforbindelserne Amagerruten og Ørestadsruten samles og det lange kanalmotiv, der rækker helt ned til DR Byen afsluttes her. Dertil kommer koblingen til det grønne fortidsminde mod Njalsgade, der tages til indtægt i planens samlede naturværdi.
Masterplanen er udarbejdet af tegnestuerne Arkitema, Tredje Natur, Entasis og Polyform. Masterplanens hovedgreb er et grønt parkstrøg, som forbinder Svinget mod øst til fortidsmindet Faste Batteri mod vest. Det centrale grønne parkstrøg vil indeholde offentligt tilgængelige grønne områder med friarealer til gavn for både beboere og brugere i området, samt en offentlig cykel- og gangsti og vandhåndterende elementer. Fortidsmindet genetableres og indrettes til en bypark til ophold.

Grundejeren ønsker at skabe et nyt attraktivt byområde på grunden Bryggens Bastion med dens centrale beliggenhed i København. Visionen i masterplanen er at skabe et tæt og grønt og sammensat byområde med en bebyggelse, som er en nyfortolkning af den klassiske københavnske karré samt to signaturhøjhuse. Planen er bygget op omkring det centrale grønne parkstrøg som et sammenbindende element. Grundejeren ønsker desuden at arbejde med forskellige boformer og moderne fællesskaber i projektet.
Bebyggelsen kobler sig til parkstrøget og tager afsæt i den omkringliggende bys struktur i forhold til højde, struktur og materialevalg, så området kommer til at binde bydelene sammen. Der arbejdes med to høje signaturbygninger, én på 99 m i områdets vestlige ende og én på 86 m placeret i forlængelse af Emil Holms Kanal. Lokalplanen muliggør, at den stationsnære og attraktivt beliggende grund ved Njalsgade kan omdannes til et tæt bykvarter med en blanding af erhverv, boliger, butikker og kulturfunktioner.

»Bydel efter bydel prøver vi at justere lokalplanerne til at få mindre skala, mere kvalitet i byrum og fokus på det grønne, så vi ikke bare får arkitektoniske vartegn, men noget der fungerer for dem, der bor her og færdes her. Det er jo trods alt københavnernes by«, siger Morten Kabell, miljø- og teknikborgmester i København.

BYLIV OG BYRUM
Lokalplanen fokuserer på, at området i fremtiden kommer til at være en integreret del af byen, som kan tilbyde både områdets beboere, brugere og besøgende et unikt, blandet byområde med fokus på byliv og grønne byrum. Grundidéen er, at infrastrukturen i området udbygges med et centralt, grønt og offentligt tilgængeligt parkstrøg, som udover at kunne anvendes til rekreative formål vil indeholde to af Københavns grønne cykelruter ’Amagerruten’ og ’Ørestadsruten’, og desuden vil fungere som skybrudsog forsinkelsesveje i overensstemmelse med Københavns Kommunes skybrudsplaner. Det fredede fæstningsanlæg, fortidsmindet Faste Batteri, genetableres og kan bruges som bypark for alle. Området bidrager på den måde både til realisering af Københavns Kommunes vigtige strategier for klima, byliv og en grøn og blå hovedstad, og til at koble de i dag adskilte, omkringliggende bydele sammen.

Udover det centrale grønne parkstrøg og fortidsmindet etableres 4 byrum; ’Vandpladsen’ i forlængelse af Emil Holms Kanal, som er områdets centrale urbane plads, ’Torvet’ ved højhus A, ’Skoven’ mellem bebyggelsen i byggefelt II og ’Sportspladsen’ ved Amagerfælledvej. Områdets grønne byrum skal give mulighed for enten at trække frisk luft og nyde solen i rolige omgivelser eller at bevæge sig gennem aktive programmerede byrum, tæt på sin bolig, arbejdsplads eller som destination/pause på vej til og fra byen. Turen gennem områdets centrale grønne parkstrøg skal være så oplevelsesrig som mulig, dvs. i nogle områder skal naturen understrege oplevelsen af intimitet og læ, og andre steder skal det være muligt at se langt. Beplantningen sammen med terrænet skal være med til at understrege de forskellige oplevelser.

BEBYGGELSEN
Bebyggelsen udformes som 8 karréer, som tager udgangspunkt i den omkringliggende bys struktur, og placeres langs det centrale grønne parkstrøg. Hver karré udformes med varierende højder fra 3-4 etager ind mod parkstrøget til 8 etagers højde mod vejene. Boligerne vil blive opført med forskellige typologier fra rækkehuse eller byhuse til lejligheder og tagboliger. Lokalplanen muliggør desuden, at der kan opføres små boliger, ungdomsboliger og særlige boformer, hvor fællesarealerne tilknyttet ejendommen øges. Udover de 8 karréer muliggør lokalplanen to højhuse på henholdsvis 99 m og 86 m. Krav til højhusenes omfang og placering samt ydre fremtræden er formuleret på baggrund af en arkitektkonkurrence, som blev afholdt i efteråret 2014 om to identitetsskabende og spektakulære bygninger i planen.

For højhus A i områdets vestlige ende fastlægger lokalplanen bestemmelser for at sikre, at bygningen udformes, så det centrale grønne parkstrøg visuelt føres op af bygningens facader, i form af beplantning som facadeelement, samt haver på tagterrasser, der formes med tilbagetrækninger op af huset. På samme måde vil det centrale grønne parkstrøg være en del af bygningens nederste etager i form af offentligt tilgængelige opholdstrapper og en tagterrasse med udsigt udover fortidsmindet. Lokalplanens andet højhus, højhus G, placeres nord for ’Vandpladsen’ og Emil Holms Kanal. Bygningens base har en højde og et facadeudtryk, som tilpasser sig de omkringliggende huse samtidig med, at bygningen i sin helhed fremstår som et vartegn.


BÆREDYGTIGHED
Planens bærende koncept, det centrale grønne parkstrøg, skal udformes som en tydelig grøn park med naturpræg, som kan bidrage til Københavns mål i den Grønne Strategi om bl.a. biodiversitet. Der stilles desuden krav i lokalplanen til håndtering af regnvand og begrønning af facader. Det centrale Grønne parkstrøg indeholder cykelruterne ’Amagerruten’ og ’Ørestadsruten’, som understøtter Københavns Kommunes visioner i ’Fællesskab København’.

DGNB CERTIFICERING
Med afsæt i resultaterne fra Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj, har bygherre besluttet at få udarbejdet en DGNB præcertificering for masterplanen for hele Bryggens Bastion. DGNB certificeringen har som sin væsentligste egenskab, at den omfatter alle aspekter af et byområdes livscyklus. Det betyder, at der arbejdes ud fra en holistisk og fleksibel tilgang, der tilgodeser byområdets samlede bæredygtige formåen – dens performance.

PROCES
Projektets starteredegørelse er i øjeblikket under høring, og herefter skal lokalplanen godkendes. Lokalplanen vil erstatte den tidligere lokalplan II udarbejdet af BIG – Bjarke Ingels Group. Læs kommunens startredegørelse

FAKTA
Grundareal 71.620 m2
Samlet bruttoetageareal 125.000 m2
Bebyggelsespct. 175 %
Friarealer 47.000 m2

sportspladsen

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.