All

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab. Grøn klimatilpasning definerer enkle spilleregler til at håndtere de mange komplekse faktorer, der indvirker på oplevelsen af byens klimaer og rum til inspiration for de kommende årtiers klimatilpasning.

Projektinformation
Ansvarlige partnere: Ole Schrøder og Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Sofie Mandrup Andreassen, Lars Vinther Christensen, Ida Cecilie Lynggaard, Maja Aarup Hansen, Astrid Jakobsen Kirk
Sted: København
Bygherre: Københavns Kommune – Teknik og Miljøforvaltningen
Samarbejdspartner: PK3
Projektperiode: 2013-2015
Type: Visionsplan for Grøn Klimatilpasning – udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning.
Status: Afsluttet

Grøn Klima Tilpasning

EN BLÅ-GRØN METROPOL
Baggrunden for denne visionsplan er, at Teknik- og Miljøforvaltningen som en del af Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan, har forpligtet sig til at udarbejde en plan, der understøtter og koordinerer udviklingen af et grønnere København, når kommunens klimatilpasningsindsatser implementeres.

Visionsplanen tager udgangspunkt i Københavns Kommunes skybrudsplan, som blev vedtaget i 2012 og den efterfølgende konkretisering af skybrudsløsningerne. Konkretiseringen af skybrudsplanen har resulteret i 7 geografiske skybrudsplaner, der tilsammen danner grundlag for en ny skybrudsinfrastruktur i København. Skybrudsløsningerne omfatter både skybruds-ledninger under jorden og overfladeløsninger i form af skybruds-veje og -boulevarder, forsinkelsesboulevarder, grønne veje og centrale forsinkelseselementer.

Formålet med visionsplanen er at sikre, at der sker en koordinering mellem implementeringen af overfladeløsningerne og udviklingen af byens grønne og blå struktur. Byens grønne og blå områder spiller en afgørende rolle, når byen skal klimatilpasses, både i forhold til regnvandshåndtering og i forhold til at forbedre byens mikroklima; det klima som mennesker og dyr er udsat for i det helt nære miljø. Samtidig udgør de grønne og blå områder en vigtig ressource for København og københavnerne og danner ramme om en stor del af byens byliv og sociale fællesskaber.

De grønne områder er desuden levested for et utal af dyr og planter, og spiller en helt central rolle i kommunens arbejde med at bevare og styrke biodiversiteten i byen. Målet med visionsplanen er at vise, hvorledes klimatilpasningen af København og byens ønske om en grøn, attraktiv by med plads til lokale fællesskaber og fysisk aktivitet kalder på på én og samme løsning.

SPILLEREGLER
1. LØS ALDRIG ÉN TING AF GANGEN!
2. LØS ALDRIG ALT PÅ ÉN GANG
3. SKAB FORBINDELSER OG NETVÆRK
4. TÆNK KVALITET OG MERVÆRDI
5. LOKAL EGENART

GKT9

HVORDAN?
Visionsplanen indeholder en udpegning af potentielle sammenhænge og synergieffekter mellem skybruds-planlægningen, klimatilpasning, grønne og blå områder, grønne forbindelser, UHI dvs. områder med varmeøeffekt i byen, der opstår fordi bygninger og faste belægninger har en høj varmelagringsevne sammenlignet med overflader dækket med vegetation, biodiversitet, spredningskorridorer, rekreative funktioner, udsatte byområder, byudviklingsprojekter, en generel opgradering af byen og byens rum samt øvrig planlægning.

Visionsplanen skal gøre det nemmere for forvaltningen at planlægge med synergieffekter for øje for derigennem at sikre, at skybrudsplanlægningen i højere grad kommer til at bidrage positivt til bylivet, biodiversiteten, byens klima og københavnernes livskvalitet.

Visionsplanen skal indgå som et led i Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige planlægningsarbejde. Derudover skal visionsplanen fungere som et prioriteringsværktøj i forbindelse med implementeringen af kommunens skybruds- og klimatilpasningsplan. Visionsplanen indeholder en række anbefalinger, der dels skal sikre, at eksisterende kulturhistoriske, biologiske og rekreative værdier bevares og dels skal sikre at implementeringen af skybrudsplanerne kommer til at bidrage til udviklingen af Københavns grønne og blå struktur. Visionsplanen er udarbejdet med afsæt i en dybdegående kortlægning og analyse af byens mange strukturer og lag, hvor der er undersøgt koblinger, dynamikker og synergier mellem udvalgte lag. Gennem en strategisk udvælgelse udfra, hvor der kan sættes ind og hvor der er mulighed for at skabe størst mulig synergieffekt, er der udvalgt 16 grundkort, der danner grundlaget for visionsplanen.
SynergierGKT5

SYNERGIPUNKTER
En ’akupunkturstrategi’ med strategiske indgreb gør det muligt at sætte nålen ned, der hvor effekten vil være størst. Det anbefales at lave store helhedsorienterede tiltag, der kan håndtere mangfoldighed, fungere som en bylivskatalysator, hvis effekt vil brede sig som ringe i vandet, og udbygges i retning af den overordnede samlende struktur. Synergipunkter er opstået ved en sammenlægning af byens lag, og der ligger et stort potentiale for at opnå synergieffekter og løsninger med merværdi. Eksempelvis mellem hovedstrømningsveje, langt til grønne områder, udsatte byområder og byudvikling, hvor der er stort potentiale for grønne løsninger med merværdi.

Der kan blive tale om en ny type bynatur, der ikke opfatter by og natur, byggeri og biologi som værende modstillet, men som derimod gør bynaturen til en vitaliserende og inviterende hybrid. En hybrid, der skaber naturlige mødesteder for byens borgere, som inviterer til rekreative ophold og fysisk udfoldelse, og som samtidig lader bynaturen spille en central rolle i kilmatilpasningen af byen.

EN SAMMENHÆNGENDE BY
En sammenhængende by er et udtryk for en by, hvor der er sammenhæng mellem flere af byens lag og fokus på tværfaglige samarbejder. Målet er, at klimatilpasningen skal sammentænkes med byens eksisterende grønne og blå områder, så det giver sammenhængende blå-grønne strukturer på tværs af byens grænseflader.

Målet er, at kommunens klimatilpasningsinitiativer sammentænkes med udviklingen af byens blå-grønne struktur, og at de grønne klimatilpasningsløsninger kommer til at indgå som et led i byens overordnede grønne netværk.

Klimatilpasningen er udgangspunktet, og målet er at regnvandshåndteringen bliver løftestang for en grønnere by, hvor der tænkes i helheder og dobbeltfunktionalitet. De grønne og blå strukturer skal altså være med til at forbedre københavnernes livskvalitet, aktivere borgerne, skabe sundhed og socialt samvær.

GKT6Parametre

SYNLIG KLIMATILPASNING
Der ligger et stort rekreativt potentiale i vandet, hvor det blå i byen, havnen og søerne, opleves som blå fælleder med rekreativ værdi, på lige fod med det grønne i byen. Ved at prioritere synlige klimatilpasningsløsninger, kan der skabes merværdi i byen. Med grønne overfladeløsninger kan der skabes et synligt aftryk på regnvandshåndteringen i byen og der kan opstå synergieffekter med byens øvrige lag.

Baseret på potentielle hovedstrømningsveje og naturlige strømningsveje dannes der et sammenhængende net af blå-grønne strukturer, der er med til at binde byen sammen. De topografiske forskelle i byen fordrer forskellige og stedsspecifikke løsninger, og den lokale håndtering af regnvandet prioriteres, samtidig med at den overordnede struktur styrkes. Der skal tænkes i helheder og sammenhænge, og vandets vej er styrende for byens blå-grønne forbindelser.

Oplandsplaner

GRØNNERE BY
København oplever en øget befolkningstilvækst og det medfører større belastning på de eksistende grønne og blå områder i byen. Målet er at andelen af grønt pr. indbygger ikke falder, hvilket kræver udvikling af nye grønne områder og forbindelser. Målet er, at de eksisterende parker og naturområder skal sammenbindes med grønne forbindelser, der etablerer sammenhængende strukturer på tværs af brokvarterer som ringforbindelser og som grønne forbindelser fra centrum og ud i oplandet. Der skabes nye fortællinger om et endnu grønnere København gennem disse overordnede strukturer.

Etableringen af de grønne forbindelser prioriteres efter områder med lokale udfordringer og potentialer. I områder med langt til offentlige parker, anbefales det, at der prioriteres grønne forbindelser, da nærheden og tilgængeligheden spiller en vigtig rolle for københavnernes motionsvaner og deres fysiske og mentale velbefindende. De lokale grønne områder giver mulighed for rekreation og naturoplevelser i hverdagen, ligesom de har en stor betydning for værdien af ejendommene i nærområdet.

EGENART
København er inddelt i 7 vandoplande, der hver især rummer stor forskellighed. Hvert vandopland har sin egen fortælling, udfordringer og potentialer, der skal være udgangspunktet, når København skal udvikles til en grønnere by med øget rekreativt liv og biodiversitet gennem klimatilpasningen.

Der ligger en særlig og vigtig pointe, samt et stort potentielt innovativt lag i stedets egenart. I klimatilpasningen af byen bygges der videre på den eksisterende kontekst og det anbefales at oplandenes forskelligheder og identitet bruges aktivt i udvælgelsen af løsninger. Der kan være forskellige strategier i vandoplandenes løsninger i forhold til grønne arealer, eksisterende naturværdier, regnvandshåndtering, funktioner, drift, varmeøeffekt, udsatte boligområder, biodiversitet, grad af befæstelse, forurenede gader, anlægsprojekter, byudvikling mm.

Fokus er helhedsorienterede løsninger i vandoplandene, som en del af den overordnede visionsplan for grøn klimatilpasning og med lokal forankring i områdets særlige potentialer og udfordringer.

GKT4

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.