All

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum. Ved både at være vand-
reservoir, parkeringsanlæg og byrum løser projektet POP-UP tre udfordringer i et og samme greb. Ved skybrud fyldes vand-
reservoiret med regnvand og parkerings-
anlægget popper op i bybilledet og fremhæver derved naturens kræfter.

Projektinformation
Ansvarlig partner:
 Ole Schrøder
Medarbejdere: Sofie Askholm Ibsen, Lars Vinther Christensen, Tom Fairley, Iryna Tsioma, Christian Kuczynski, Johan Kure-Biegel, Mathias Sander Thomsen and Thomas Hobbs
Program: Vandreservoir, parkeringsanlæg og byrum
Sted: Globalt (projektet er illustreret i New York)
Type: Innovationsprojekt
Team: Rambøll og COWI, som har bidraget med økonomiske og statiske beregninger.
Periode: 2016-

Hvordan begrænser vi mængden af parkeringspladser på gader og pladser? Hvordan opsamler vi mest muligt regnvand i tilfælde af ekstreme skybrud? Hvordan får vi plads til flere byrum? Og hvordan financierer vi klimatilpasning? De fleste storbyer kæmper i øjeblikket med at finde svar på de spørgsmål.
TREDJE NATUR kommer nu med ét samlet svar på dem alle. En klimatilpasningsløsning, som håndterer de tilsyneladende ikke-relaterede udfordringer i et og samme greb.

20170829POP-UP-GIF

KLIMAFORANDRINGER SOM DRIVKRAFT
I 2050 forventes Jordens befolkning at vokse til over 9 milliarder mennesker. Tilflytningen til byerne stiger, biltrafikken øges i gader og byrum, hvilket sætter bylivet under pres. Ønsket om grønnere og levedygtigere byer, presser biler og parkeringspladser til at optage færre m2 i de tætte byer. Samtidig nødsager klimaforandringer byer til at opbygge store vandreservoirer under veje og pladser for at til-bageholde de enorme mængder regnvand, der genereres af flere og kraftigere skybrud.

Situationen kalder på en nytænkning af måden vi, i byerne, etablerer parkering, opbevaring af stormvand og nye byrum. Projektet er udviklet i samarbejde med ingeniørvirksomhederne COWI og RAMBØLL, som har bidraget til projektet med økonomiske og statiske beregninger. 

Byerne er i en ekstrem situation, hvor der skal bruges milliarder på klimaafværgeløsninger og tilsvarende beløb på at håndtere byernes fortætning, navnlig konflikten mellem biler og byrum, så det er en selvfølgelig innovation at tænke løsningerne sammen. Det er alvorlig leg med de infrastrukturelle systemer, der giver reelt levedygtighed og helt nye typer oplevelser tilbage til byens brugereFlemming Rahn Thomsen, partner i TREDJE NATUR

DIAGRAM_STR12

3 UDFORDRINGER I 1 LØSNING
I dag optager funktionerne parkering, vandreservoir og byrum, tre pladser uafhængigt af hinanden. I modsætning til at bruge midler og ressourcer på at etablere de tre individuelle funktioner, som efterspørges i byen, foreslår vi én samlet løsning der kan maksimere udnyttelse af m2 og brugsværdien samt minimere den totale anlægs- og driftsøkonomi. 

Frem for at anlægge dels et regnvandsreservoir, der vil stå tomt 99% af tiden, et monofunktionelt parkeringshus, der ofte er for dyrt at anlægge under terræn, og et levende og aktivt byrum, som skal kæmpe for kvadratmeterne i de tætte byer, foreslår vi POP-UP. En klimatisk, levende og innovativ parkeringsløsning, der opfylder alle tre behov.

Med POP-UP har vi et menneskeligt svar på menneskeskabte problemer, der ved at kombinere flere udfordringer i én samlet løsning viser verden, hvorledes klimatilpasning, mobilitet og byudvikling ikke behøver at være hinandens modsætninger i fremtidens levedygtige byer” – Ole Schrøder, partner i TREDJE NATUR

Diagram_archimedes

IDEEN ER ENKEL 
POP-UP kombinerer store vandreservoir med parkeringsfaciliteter, som bevæger sig op og ned alt efter mængden af vandstanden i vandreservoiret. Ligesom Archimedes lov om flotation, fungerer POP-UP ved at opdriften af parkeringsstrukturen presses op af vægten fra det underliggende vand – ligesom et stykke kork der ligger i et glas med vand.

POP-UP er et eksempel på et multifunktionelt design koncept, der kombinerer trafik, strukturelt og hydraulisk. Ved at tage udgangspunkt i fysikkens basale love, formår konceptet at takle de stigende udfordringer der opstår ift. klima forandringer og globalisering”- Tommy Olsen, Projekt chef, Tunnel and Undergrund infrastruktur, COWI.

Til hverdag vil vandreservoiret under p-huset være tomt og parkerings-
strukturen fungere som et standard underjordisk parkeringshus med adgang via en rampe i terræn. Ved kraftig regn og skybrud, vil regn-
vandet føres igennem kloaker ind i reservoiret og med virkning af vandets statiske opdrift, vil parkeringsanlægget løfte sig og blive synlig i bybilledet.

De mekaniske styringslejer balancerer vægten af de parkerede biler i anlægget, samt sikrer at parkeringsanlægget holdes sikkert på plads og bevæges jævnt ved skiftende vandmængder i reservoiret. De to nederste niveauer i parkeringsanlægget er altid aflukket og forbliver under jorden for at sikre stabiliteten. Parkerings-
anlæggets indfatningsvægge og supplerende spor bidrager yderligere til anlæggets stabile og sikre opdrift, når vandmængden stiger og falder i reservoiret. Vandreservoiret og parkeringsanlæggets runde form gør strukturen lettere og hjælper dermed på opdriften, mens reservoiret ved hjælp af hoop-effekten, fra den cirkulære form af indfatnings-
væggen, sikres imod vand- og jordtryk. Parkeringsanlæggets spiralformede rampe gør det muligt for ind- og udkørsel til og fra anlægget i terræn, uanset vandstanden i vandreservoiret. Efter et skybrud og når kloaksystemet igen har kapacitet til at håndtere regnvandet, ledes vandet stille og roligt ud i kloaksystemet, hvorefter parkeringsanlægget sænkes ned i vandreservoiret igen.

POP-UP vil være en midlertidig, men synlig aktør i bybilledet og på en positiv måde illustrere, hvordan vores byer kan skifte karakter og funktion i takt med at vejret ændrer sig.

DIAGRAM_STR122INTERIOR_TREDJENATUR_HJEMMESIDE
TOTALØKONOMISK PERSPEKTIV PÅ BYEN
TREDJE NATUR oplever, at der er mange sideløbende offentlige, kommunale og private initiativer omkring klimatilpasning, men sjældent nogle der tænker på tværs af opgaver, funktion og økonomi. Med POP-UP foreslår tegnestuen derfor én samlet løsning, der kan maksimere brugsværdien og minimere den totale anlægs- og driftsøkonomi. Ser man på løsningen i et totaløkonomisk perspektiv er det tydeligt, at man vil kunne skabe mere plads, kapacitet og en attraktiv økonomi ved at anlægge projektet ud fra en helhedsbetragtning om en by i vækst.

PRISFORSKEL PÅ “POP-UP” OG “TRADITIONELT PARKERINGSHUS + VANDRESERVOIR”
POP-UP anslås at koste det dobbelte af et traditionelt overjordisk parkeringshus. Det er et konservativt skøn, som skal sikre, at POP-UP ikke er uretfærdigt begunstiget i den økonomiske modellering. Frigørelsen af plads og derved salg af byggegrunde vil kunne dække de ekstra omkostninger. Alle priser præsenteres som nutidsværdier beregnet over en 20 års levetid med en 4% diskonteringsrente.
DIAGRAM_STR124
STÆRK FORRETNINGSMODEL 
Ved en 5 etagers bygning og en kvadratmeterpris på 21.000 DKK eller derover, vil projeket give overskud. Ved en 7 etagers bygning og en kvadratmeterpris på 15.500 DKK vil projektet give overskud. Overskuddet er afhængigt af antallet af etager, som er mulige at bygge på den frigivede grund.

“Der er kamp om de urbane rum. Ofte bliver økonomi den afgørende faktor og de åbne byrum taber til nye bebyggelser. Ved at kombinere flere løsninger i en, giver POP-UP byerne mulighed for at sikre byens økonomiske vitalitet, samtidig med at de klimasikres. De kan maksimere det økonomiske afkast ved at skabe tætte og levende kvarterer og sikre klimatilpasset og livable urbane rum for områdets brugere” – Jonathan Asbjørn Leonardsen, Senior Konsulent at Rambøll

Noter til den økonomiske model:
• Alle priser er prissat på baggrund af dansk prisniveau med udgangspunkt i et totalentreprisetilbud.
• Priserne for POP-UP inkluderer, ligesom anlægsprisen for et konventionelt underjordisk parkeringsanlæg, alt underjordisk arbejde (inkl. grundvandssænkning), reetablering af byrum og 25% risikotillæg.
• Prisen for vandreservoiret er baseret på HOFOR’s anlægssum for St. Annæs Plads i København.
• Alle priser er beregnet i nutidsværdi med en 10 årig tidshorisont på 4% tilbudsrate – præsenteret af Finansministerets officielle retningslinjer for projekter indenfor trafik og infrastruktur.
• Med en højere tilbudsrate, (der repræsenterer krav til højere udbyttesatser) vil POP-UP blive mere rentable og lavere kvadrameter pris er nødvendigt for at nå break-even.

KORTLÆGNING AF POTENTIELLE BYOMRÅDER
Ved at koble kortlægningen af naturlige lavninger hvor vandet vil samle sig med et kort over parkeringsområder, kan der udpeges områder, hvor der er klimatisk og økonomisk potentiale for decentrale POP-UP løsninger, som kan bidrage til en grønnere by.
”Vi satte os ned med et kort, der viser hvor de største problemer med at håndtere vand vil opstå, og et andet kort der viser, hvor der er størst problemer med at skaffe parkeringspladser.

Når man lægger de to kort ovenpå hinanden, kan man se nogle steder, hvor der er potentiale for at løse de to problemer med et og samme greb.” – Ole Schrøder, partner i TREDJE NATUR Vi vil vise, hvordan naturens kredsløb kan blive et både sanseligt, pragmatisk og meningsfuldt omdrejningspunkt for livet i den tætte by. Det handler ikke bare om at lave flere parker, parkeringspladser eller bygninger, men om at se på kvaliteten af de steder i byen, hvor vi opholder og bevæger os størstedelen af tiden.
DIAGRAM_STR126
INTERNATIONAL OG SKALERBAR LØSNING
I september 2015 underskrev New York City Department of Environmental Protection (DEP) og Københavns kommunes Teknik- og Miljøforvaltning en samarbejdsaftale med henblik på, at udvikle innovative klimatilpasningsløsninger. Tredje Natur, sammen med bl.a. COWI og RAMBØLL, har i den forbindelse deltaget i en række workshops i New York, med det formål at udvikle skalérbare løsninger med afsæt i erfaringer fra klimatilpasningen af København.
POP-UP har potentialet til at kunne skaleres til andre byer med samme problemstillinger.

Tegnestuen ser projektet, som globalt anvendelige koncept, som er blevet præciseret, udviklet og tilpasset bl.a. til flere pladser i København og til St. John’s Park i New York (hvor illustrationerne stammer fra). POP-UP kan derfor bidrage med en decentraliseret og design-integreret klimatilpasningsstrategi til udviklingen af relevante områder i kompakte storbyer. Samarbejdet mellem TREDJE NATUR, COWI og RAMBØLL viser, hvordan vi kan integrere design og klimatilpasning til en god business case, hvor optimerede investeringer giver plads til flere bygninger og attraktive byrum.

DIAGRAM_STR123

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.