All

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard med nye klimaorienterede byrum på overfladen. Forundersøgelsen tager fat i de helt store udfordringer København står over for og afdækker, om der kan findes en økonomisk og teknisk realiserbar løsning, og i givet fald hvordan en løsning kan designes, så den giver størst muligt udbytte i forhold til byrumskvaliteter, trafikafvikling og skybrudshåndtering.

Projektinformation
Ansvarlig partner: Ole Schrøder
Medarbejdere: Lars Vinther Christensen, Michal Michalowski, John Natanek, Rebecka Petersen, Camila Stadler Buschl
Opdragsgiver: Københavns Kommune, TMF
Projekt: Teknisk forundersøgelse, Byrumsvision og Klimastrategi
Sted: København & Frederiksberg
Type: Kommission
Areal: 120.000 m2 byrum
Team: TREDJE NATUR + COWI
Periode: 2015-2016
Status: Afsluttet

Kort over grønne forbindelser

Åboulevard rummer et fantastisk potentiale for at genskabe nogle af de oprindelige bymæssige og arkitektoniske kvaliteter omkring Åboulevard og samtidig gøre plads til naturen og sikre byen for skybrudsvand mv. Dertil kommer det udsatte byområde omkring Bispeengbuen, hvor der er et helt enestående potentiale for at gentænke dette område, med masser natur, rekreation og endda nyt byggeri. Isoleret set ser vi projektet som et af de allervigtigste transformationer af det eksisterende København og et stærkt udtryk for den fortsatte udvikling af byen”
– Ole Schrøder, partner i Tredje Natur

FEASIBLE, LIVEABLE & LOVABLE
Åboulevard og området omkring har igennem de sidste 100 år gennemgået en markant bymæssig udvikling med et ensidigt fokus på motoriseret trafik, på bekostning af byens liv og befolkningens sundhed.

Området omkring Åboulevard er i dag stærkt præget af dens funktion som indfaldsvej til Indre København og Frederiksberg, hvor der dagligt passerer ca. 55.000-60.000 biler. Åboulevard opleves ikke som et sted der er til for mennesker, men derimod opstået primært ud fra et hensyn til trafikken. Som blød trafikant er en tur langs Åboulevard kendetegnet ved støj, bilos og høj hastighed. Oplevelsen forstærkes yderligere af, at bygningerne ikke henvender sig til Åboulevard, men hegn, støjmure og beplantninger istedet afskærmer de bagvedliggende områder. Dette medfører en fysisk manifestation af den kommunale grænse mellem Frederiksberg og København frem for at være et aktivt byrum, der indbyder til ophold og andre rekreative formål.

På baggrund af forudsætninger og bindinger har TREDJE NATUR og COWI beskrevet strategier og scenarier for en omdannelse af Åboulevard. Scenarierne er opbygget med henblik på at vise et spænd i de løsningsmuligheder, som er vurderet fagligt mulige. Det har resulteret i tre overordnede scenarier, hvor forskellige tekniske løsninger er kombineret på tværs.

De tre scenarier viser et spektrum af muligheder, hvor elementer vil kunne kombineres på tværs. Da langt størstedelen af trafikken på Åboulevard i dag er gennemkørende trafik, vil en tunnel således gøre adgangen til og fra Københavns centrum bedre og samtidig give muligheder for etablering af nye attraktive byrum med væsentligt mindre trafik på overfladen.

Identitet og forbindelser

LØFTESTANG FOR EN GRØNNERE BY
Projektet samtænker kommunens klimatilpasningsinitiativer med udviklingen af byens blå-grønne struktur, og undersøger hvorledes de grønne klimatilpasningsløsninger kan indgå som et led af byens overordnede infrastrukturelle netværk.

Regnvandshåndteringen, trafikoptimering og byudvikling skal i fremtiden være løftestang for en grønnere by, hvor der tænkes i helheder og dobbeltfunktionalitet. Åboulevard skal kunne tilbyde naturlige mødesteder for byens borgere, invitere til rekreative ophold og fysisk udfoldelse og samtidig lade bynaturen spille en central rolle i klimatilpasningen af byen. Undersøgelsen indskriver sig i den igangværende udvikling, som Hovedstadsområdet befinder sig i; fra industri- og havneby til en førende moderne og bæredygtig metropol for mennesker. Hele havneomdannelsen med tidssvarende ønsker til byens udvikling, og i mindre skala Vester Voldgade og Sønder Boulevard, har bevist hvordan denne type af omdannelse skaber attraktive bydele til gavn for borgere og gæster, og værdi for hele hovedstadsområdet.

Visionen for omdannelsen af Åboulevard er baseret på en helhedsorienteret tankegang, hvor trafik og tunnel, å-løb og klimatilpasning, byliv- og natur samt boliger sammentænkes til gavn for både Københavns og Frederiksberg Kommune.

Det rumlige potentiale for en omdannelse af Åboulevard er stort. Det svarer til et område på størrelse med 16 fodboldbaner, der potentielt gives tilbage til bylivet. Der er mulighed for at frigøre op imod 115.000 m² – et areal svarerende til Botanisk Have – der kan omdisponeres med klimatilpasning, rekreative formål og bløde trafikanter som hovedfokus. Det vil kunne udgøre et nyt rekreativt strøg mellem København og Frederiksberg, hvor åbne å-forløb og grøn klimasikring vil indgå som identitetsskabende elementer med solfyldte pladser og byrum, der er tilpasset det levende.

 

Disponering Søpavilionen i dag
Disponering Søpavilionen ved omdannelse

“Det er lige præcis denne type opgaver, vi har startet TREDJE NATUR for at udvikle. De sidste 100 års udvikling af byen kalder på en revideret tilgang til hvordan vi tilpasser byen til det levende og ikke omvendt, som det opleves i dag. Når vi ser på byens steder spørger vi altid os selv hvad byen egentlig helst vil være? Hvad er det ultimative udtryk for København, for byen og naturen? Med viden om alt hvad der påvirker Københavnerne i deres dagligdag, så aner vi allerede nu konturerne af nogle helt fantastiske værdiskabelser i de genvundne sammenhænge langs Åboulevard”,
– Ole Schrøder, partner i Tredje Natur

 

 

Byrumstyper

NYE LOKALE BYRUMSTYPER
Åboulevarden kan med omdannelsen blive rygraden i en helt ny byrumsstruktur på grænsen mellem Frederiksberg og København, hvor udformningen af byrummet bør fremstå som en karakteristisk og gennemgående fortælling.

Området omkring Åboulevard består i dag af en lang række forskellige kvarterer med hver sin karakter og egenart. I forundersøgelsen er der arbejdet indgående med, at omdannelsen bør tage afsæt i de lokale identiteter og potentialer der findes i nærområdet.

 Med fjernelsen af et markant antal biler fra overfladen, samt optimering af belagte overflader, vil der kunne sikres et mikroklima der bidrager til en markant frodigere natur og et bedre byliv. En optimering heraf sikres igennem en stærk strategi for bynatur, beplantning og begrønning der bla.vil bidrage til filtreringen af luftpartikler og forurening. Klimatilpasningen bliver en aktiv og synlig del af overfladen i byrummet, hvor vejrets omskiftelighed vil kunne aflæses i byrummene – og hvor vandet indgår som et identitetsbærende element i byrummet og skaber nye fortællinger og oplevelser om vores byer i forandring.

 

 

SØPAVILIONEN
Som en grøn portal til byen vil området omkring Søpavilionen kunne omdannes fra at være et bredt, hårdt belagt og fortættet trafikrum til at blive et markant og prominent nyt byrum.

Det nye grønne byrum forbinder søerne i ét kontinuerligt forløb hvor frodigheden fra Sankt Jørgens Sø inddrages i etableringen af en ny grøn og rekreativ forplads til København.

 

 

ÅPARKEN
Ved en omdannelse af Åboulevard vil fjernelsen af kørebaner betyde, at karréerne langs Ågade og Bispeengbuen får mulighed for grønne forhaver, som vil skabe en opblødende kantzone mellem det byggede og det grønne. Åparken udformes til at håndtere en skybrudssituation, hvor den kan fyldes med op mod 10.000 m³ vand.

Som yderligere skybrudssikring omkranses skybrudsbassinet af en vold der sikrer, at de lavtliggendeejendomme på Frederiksberg mod syd ikke oversvømmes. Til hverdag vil Åparken bevare og styrke sine rekreative muligheder og kvaliteter, hvor bedre tilgængelighed og synlighed på tværs af Åboulevard åbner den mod byen.

 

 

KU LIFE / FALKONÉR ALLÉ / JAGTVEJ
Området ved KU LIFE Københavns Universitet er tænkt, som en udvidelse og styrkelse af den grønne sti der i dag går på tværs af Nørrebro og Frederiksberg.

Universitetets have ligger i dag næsten hengemt og der vil ved en omdannelse være mulighed for, at opnå større tilgængelighed og synergier ved, at den sydlige del af Åboulevard med universitetets have ekspanderer og åbner sig mod Åboulevard.

Hermed kan frodigheden og livet fra haven blive en del af et nyt byrum og fodgængere samt cyklister på langs af Åboulevard vil få oplevelsen af at bevæge sig igennem en frodig park og have, hvor den tilbageværende biltrafik på overfladen afvikles i to spor langs bygningerne mod nord.

Næheden til en række skoler, bl.a. Nørrebro Park Skole, Blågårdsskole samt Københavns Universitet indbyder til, at der i netop byrummet her kan være grundlag for skabelsen af lærende vandlandskaber og elementer. Dele af den eksisterende have ved KU kunne benyttes som opsamlingsbassin ved skybrud.

 

 

BISPEENGEN
Området omkring Bispeengbuen er i dag mod nordøst kendetegnet ved fire 12 etagers høje boligblokke ved Lundtoftegade fra 1970’erne. I sammenhæng med Telefonhuset står de med deres skala og fritstående karakter i kontrast til de klassiske mere lukkede karréer der støder op mod Nørrebro Parken på den anden side af Lundtoftegade.

Mod syd på Frederiksberg udgøres bebyggelsen primært af ældre femetagers karréer, hvor den urbane struktur består af både lukkede og åbne boligkarréer. Ved at nedrive Bispeengbuen vil et større areal på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg blive frigjort, dette vil give mulighed for at binde områderne bedre sammen igennem en bymæssig transformation.

Hvor den hævede seks sporede vej i dag udgør en barriere, er der i forundersøgelsen arbejdet med en rumlig udvikling af områderne på begge sider af Bispeengen. Denne kobling kan ske igennem en ny bebyggelse, der indskriver sig i det langsgående rekreative bånd på Åboulevard i 5-6 etager, udgørende ca. 65.000m2.

Alternativt kan området omkring Bispeengen fritholdes for bebyggelse og skabe mulighed for et nyt grønt område. Dette vil med rette give navnet Bispeengen ny mening.

 

 

RANTZAUSGADE
En omdannelse af området ved Rantzausgade og Worsaaesvej vil kunne udgøre en blå-grøn oase der med sydvendte facader langs Åboulevard, vil være oplagte som aktive byrum med byliv der udfolder sig på de rekreative flader og kanter langs åen.

Udviklingen af Rantzausgade som handels- og strøggade forstærkes ved at være forbundet til Nuuks Plads i den ene ende og en ny plads på Åboulevard i den modsatte.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.