All

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter. Byggeriet vil blive et ambitiøst foregangseksempel for fremtidens by- og naturintegrerede plejecentre, og skaber som noget helt nyt rum til alle generationer. Samtidig vil det nye Sølund udgøre et centralt forankringspunkt for udviklingen af hele Nørrebro.

Projektinformation
Ansvarlig Partner:
 Flemming Rafn Thomsen & Ole Schrøder
Medarbejdere: Jakob Ohm Laursen, Anders Juul Jensen, Mette Fast, Lars Vinther, Rebecka Petersen og Thomas Hobbs
Bygherre: SAB, KAB og Københavns Kommune
Projekt: Plejeboliger, ældreboliger, ungdomsboliger, daginstitution
Sted: Ryesgade 20, Nørrebro, København
Type: Projektkonkurrence
Areal: 37.000 m2 bygning, 14.000 m2 byrum og 6.800 m2 taghave
Anlægssum: 1,1 milliard kr.
Team: C.F. Møller, Bascon, Transsolar og Smith Innovation
Rolle: Underrådgiver i et 50/50 split med C.F. Møller som totalrådgiver
Periode: 2015 –
Status: 1. præmie, projektering pågår
Aktuelt: Projektets side 

Fugleperspektiv

Fremtidens Sølund har et enormt potentiale som urban generator, der kan tilføre området liv og stemning med sine mange beboere, sit personale og sine gæster. De vil befolke området og skabe liv og bymæssig aktivitet døgnet rundt – både mod søside og i bebyggelsens møde med bydelen ud mod Ryesgade. Derfor kalder Fremtidens Sølund på en åben og kompositorisk, arkitektonisk iscenesættelse, som kan skabe en attraktiv og spændende ramme om de forskellige fællesaktiviteter og services, som i fremtiden skal samles her.
Byggeriets formgivning og arkitektur forsøger at fange følelsen af både at bo på Nørrebro og være en del af livets alment meningsfyldte oplevelser som byliv, lys og udsigt, samskabende medmenneskelighed og natur. Vi søger i vores arkitektur at genkalde rumlighederne i den klassiske karréstruktur, som man kender den fra dette særlige sted på Nørrebro og igennem disse trædesten at skabe et absolut nutidigt bygningsværk, der også peger frem i tiden.

RyesgadeAnkomstrum

”Det nye Sølund er en helt ny måde at tænke plejehjem på, hvor vi inddrager de ældre i lokalmiljøet og byens liv.  København skal være en blandet by med plads til mangfoldighed og forskellighed, og det understøtter det nye Sølund.” –  Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester

”Vi vil sætte helt nye standarder for både plejeboliger, ungdomsboliger, børneinstitutioner og seniorbofællesskaber. Men vi vil mere end det. Vi vil indfri vores ambition om at skabe byggerier, der kan fungere som rammer for generationsfællesskaber i byen.” – Vibeke Gravlund, projektleder fra KAB.

Generationernes torv

Sølund er bygget op omkring tre indre gårdrum: Generationernes Torv, Vennelyst og Skovly. Hertil kom­mer to primære byrum i Ryes Passage og Sølommen, der er forbundet af en varieret kantzone huset rundt, som integrerer husets liv i byen.

Omkring Generationernes torv kædes Sølunds forskellige sociale fællesrum (multisal, bibliotek, wellness, kantine, cafe mm.) i et multianvendeligt og fleksibelt opholds- og aktivitetsområde – alt sammen forbundet som ét stort sammenhængende bystrøg – som opleves som et overdækket torverum, oplyst af genskær fra det centrale Generationerns Torv der danner strøgest samlende omdrejningspunkt. Multisal, café samt daginstitution – og dennes legearealer – spænder Sølunds sociale rum ud til en samlet figur og skaber et levende møde med søfronten.

Sølund største og centrale gårdrum er udviklet med tanke på at skabe et haverum, der historisk minder om patriciervillaen og dens have – som Sølund er bygget på, og Dametræet konkret vidner om. Generationernes Torv er Sølunds store blandingsrum, hvor ung møder gammel, og hvor byens diversitet og spontane møder reflekteres i Sølunds indre liv. Torvet fremstår som en frodig lysning, der samler alle husets forbindelser i ét fælles synergipunkt. Her er dis­poneret plads til de større aktiviteter som f.eks. udendørs musik, teater og danseopvisning. Her er der mulighed for at gøre ophold, iagttage, kigge på og følge med i havens skiftende udtryk og husets liv. Stueetagens fremskudte værksteder skaber en stor integration mellem husets mange aktiviteter og mulighederne for at komme ud under åben himmel.
Modelfoto

”Teamets forslag er en kærlighedserklæring til Nørrebros brokvarter og folkelighed. Vi har i konkurrencen ønsket at skabe rammerne for et livskraftigt generationsfællesskab, der oser af hjerterum og frodighed. Her vil alle aldre kunne inddrages i husets livsformer, og dét er i sig selv en både generøs og meget meningsfyldt vision at arbejde med.” – Flemming Rafn Thomsen og Ole Schrøder, partnere i Tredje Natur

“Projektet har et kæmpe potentiale som en urban offentlighedsgenerator, som vil tilføre området liv og stemning med sine mange beboere, sit personale og de mange gæster, der vil komme. De vil befolke området og skabe liv og bymæssig aktivitet døgnet rundt – både ud mod Københavns søer, men også ud mod Ryesgade.” – Mads Mandrup Hansen og Lone Wiggers, partnere i C.F. Møller.

StueplanFunktioner

Sølund opleves som en del af byen, hvor bygnings­kroppen udadtil definerer en åben og levende kantzone mod byen af inkluderende og aktive miljøer, hvor der byg­ges videre på det pulserende butiksliv, som i dag har etable­ret sig i Ravnsborggade og Ryesgade. Ved hovedankomsten mod Ryesgade placeres reception, kiosk, mikrobutikker og frisør så det ikke kun benyttes af Sølunds beboere, men også trækker nærområdet ind.

Sølunds plejehjem kobles sammen med ældreboliger og børnehave i samme bygning, og ungdomsboligerne pla­ceres i en særskilt bygning – som et centralt omdrejnings­punkt for bydelen og et levende bindeled mellem Sølunds hovedankomst og ny pladsdannelse mod Ryesgade. Centralt for fleksibiliteten er, at der er samlet to afdelinger pr. etage, hvilket giver mulighed for videndeling og kollegialt samvær på tværs af afdelingerne.

Gangnaboskab

De ellers traditionelt monotone gangforløb i ældreboli­ger er i forslaget rumligt forskudte og varierede, så nicher og naboskaber opstår, mens der sikres dagslys til gangene fra facaden. Dette giver en individuel ankomst til boligen med mulighed for at sætte sit præg på sin bolig og på den måde differentiere gangarealerne – der sammen med de spredte opholdsrum og køkkenfælleskaber, gør at hverdagstrafikken gennem hinandens boliggrupper opleves varieret, og hvor der er rum for individuelle pauser og kontaktflade mod fælleskabet.
Boliggrupperne indenfor de respektive afdelinger er disponeret således at de sociale rum på etagerne fordeles ud i afdelingsplanens kryds og knudepunkter og bidrager således til et markant facademotiv med vinduer og balkoner ud mod byens, søens og gårdenes liv. Udvalgte steder er facaden trukket ind til flowarealet, hvilket giver mulighed for gangtræning i naturligt lys med udkig til gårdhaverne.

Taghaverne

FÆLLESSKAB
Vi har diskuteret fællesskab på mange niveauer. Fælles om byen og naturen. Fællesskab mellem generationerne og den fælles erin­dring – sprogligt, kulturelt og samfundsmæssigt. Et fællesskab med københavnerkvartererne, som beboerne har levet i det meste af en menneskealder – og det store arbejdsfællesskab, som byen også er. Fællesskab med naboerne. Med grunden og kvarterets oprindelse. Fælles om at være skabende og sansende. Fælles om at leve, vokse og ældes. Vores besvarelse illustrerer via sin stilfærdige evoluti­on, at der er noget i Københavns DNA, der har særlig værdi. Teamets forslag søger at videreføre denne bymæssige succession – man kunne kalde det en slags ’byens empati’. Et hus, der via sin nuancering og frodighed skaber et både hjemligt og livskraftigt Sølund.

FacadeudtrykKantzoner

Forslaget fremhæves for et meget stærkt hovedgreb med en bebyggelse, der i sin arkitektur og landskabsbearbejdning på fineste vis indskriver sig som en moderne, naturligt integreret del af bykvarteret og søfronten. Forslagets koncept understøtter forbilledligt både fællesskab på tværs af beboergrupper og generationer og interaktion med naboer. Det sociale og samlende omdrejningspunkt for hele bebyggelsen findes i Bystrøget og Generationernes Torv i forening og virker meget overbevisende som det sted, hvor man mødes på tværs af generationer og hvor byens liv trækkes ind i bygningen og op i huset til glæde for plejecentrets beboere og besøgende. Det er interessant og originalt at lade et trygt og indadvendt men samtidig urbant og offentligt landskabsrum spille hovedrollen i Sølund, som det sted hvor alle kan mødes.” – Fra dommerbetænkningen.

Modelfoto 2

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.