All

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse. Projektet er i 2013 optaget i Sustainia100 som et visionært og innovativt løsningsforslag på fremtidens klimavenlige by. TREDJE NATUR ønsker at medvirke til en byudvikling af brokvarteret, som ikke ligner resten af byen. Vi tror på, at det er igennem en opdyrkning af de lokale ressourcer vi skaber et stærkt sammenhængende kvarter, der om få år kan fremvise de første klima- og byrumsløsninger til løbende inspiration for resten af verden.

Projektinformation
Ansvarlige partnere: Flemming Rafn Thomsen og Ole Schrøder
Designteam: Monica Galiana, Anna Sissela Michalsdottir, Joan Melgaard Rasmussen, Lotte Randeris Kristensen, Louise Fiil Hansen og Hans H. Bærholm
Sted: Skt. Kjelds Kvarter. Ydre Østerbro i København
Bygherre: Københavns Kommune ved Center for Park og Natur, Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, Københavns Gårdhaver, Københavns Energi og Miljøpunkt Østerbro.
Areal: 105 Ha
Projektperiode: 2011-16
Priser: Guangzhou International Award for Urban Innovation, 2016

Læs vores egen pressemeddelelse
Læs om Sustainia100
Følg med seneste nyt om Klimakvarteret


Langt de største udfordringer for vores samfund ligger i den eksisterende by. Målet er at opgradere byen til beboernes forventninger med hensyn til  hvad byen skal kunne på det bæredygtige, sociale og sundhedsmæssige niveau. Tanken er hér, at et sammenhængende og naturligt design skaber den mest kraftfulde strategi og løsning for kvarteret som en helhed, men også rummer en sensibilitet for det individuelle rum, sted og menneske i byen. – Partner i TREDJE NATUR, Ole Schrøder.

BYEN OG NATUREN BLANDES
Det som vi efterspørger i byen, er byens hændelser, det sociale og det kommercielle. Det er byfunktioner, interessante steder at bo, steder at handle, daginstitutioner med videre. Dertil kommer steder at bevæge sig, steder at mødes, dyrke sport og steder hvor vi bare kan sidde i solen og betragte livet i byen. Naturen repræsenterer i princippet det modsatte udgangspunkt. Vi søger naturen for freden, for kontrasterne og naturens tilstedeværelse, samt det rekreative og det uregulerede.

Hvordan forener vi byen og naturen i en tredje samlet tilstand? Hvordan skaber vi en forståelse for naturens fænomener og ressourcer ved at klimatilpasse byen? Hvordan oplever vi byens lys, uden lysmasten og lampen? Hvordan hører vi naturens lyde blandt bilernes støj?

I Skt. Kjelds Kvarter er alle disse spørgsmål katalysatorer for tankegangen og udformningen af Bryggervangen, Skt. Kjelds Plads, Tåsinge Plads samt gårdrummene. Vi ønsker at skabe en særlig performativ bynatur, der højner byens attraktionsværdi og de rekreative og sanselige muligheder.

BRYGGERVANGEN | Den Grønne Kilde
Bryggervangen er en central gade i kvarterets klimatilpasning. TREDJE NATUR kalder forløbet Den Grønne Kilde, både med tanke på Kildevældsparken og vandet der vil løbe i gaden.Skt Kjelds Kvarter udgør et vandopland med et højdepunkt lige syd for Skt. Kjelds Plads og er oplagt at udnytte til en åben vandafledningsløsning. Ved at optimere parkeringspladsernes placering og vejens bredde, kan der skabes plads til vandafledning, natur og nye cykelstier. Flere steder poser gaderummet ud og der er potentiale for at skabe en håndfuld mindre byrum foruden Skt. Kjelds Plads og Tåsinge Plads.

I Danmark regner det 121 dage om året. En typisk regnvandskanal er traditionelt tør 95% af tiden. Derfor skal kilden udnytte regnens hyppige frekvens til at forlænge vandets tilstædeværelse positivt i byrummet. Der skal tænkes i at beholde vandet længere til rekreative formål, samt andre typer byrumsfunktioner når kilden er tør. Vandet kan lægge sig i kunstige vandpytter, ledes igennem regnbede der renser vandet, eller det kan opmagasineres og gemmes til tørre og varme dage. Når kilden er tør kan forløbet bruges til at bevæge sig i eller sidde på kanten.SKT. KJELDS PLADS | Dødisen
Her samles 7 gader i et 8.000 m2 stort afgrænset byrum. Pladsen er områdets fysiske midtpunkt og bør i fremtiden udgøre kvarterets naturlige møde- og samlingssted. I kraft af den centrale placering og størrelse er der potentiale til at fremvise og eksponere klimakvarteret både nationalt og internationalt. Pladsen er tematisk inspireret af dødislandskabet, der flere steder i Danmark kan opleves som et særligt attraktivt naturområde. Under istiden blev isen fanget under jorden i lommer, der langsomt smeltede og efterlod karakteristiske fordybninger i overfladen. Her er terrænet særligt varieret i forhold til det typisk pandekageflade Danmark.

Cirklen er et vigtigt arkitektonisk, historisk og monumentalt element, der accentuerer pladsens centrale placering i kvarteret. I dag er cirklen blot en rundkørsel, men vil i fremtiden overlejres som et både samlende og spektakulært element, der har karakter af et kunstigt naturfænomen. Cirklen løftes 5 meter over terræn og forsynes med vandforstøvere, der genanvender det opsamlede regnvand. Cirklen træder i funktion hvis mikroklimaet for eksempel er over en bestemt tørhedsgrad eller grænsetemperatur. Rent metaforisk rummer den perfekte cirkel en stærk signalværdi, og vil udgøre det kulturelle samspil med terrænets naturlige formsprog.

Det varierede terræn inviterer til ophold i solen og kulturelle arrangementer i de amfi-lignende forløb. I kanten af pladsen skabes plads til udeservering langs de stueetager som kan indrettes café, restaurant eller butik. På pladsen kan der anlægges nyt cafebyggeri og for eksempel en bemandet legeplads samt beboerhus med indendørs faciliteter. Grundlæggende animeres pladsens overflade, hvorved der skabes nicher til ophold, dannes ryg mod bilstøj og skabes et indre pladsrum, hvor bylivet kan udfoldes i små- og store skalaer. Jordvoldene inviterer til leg og bevægelse og etableres med en blanding af belægning, sidde-/klatretrin og rumdannende beplantning.

Ved pladsens manglende facade ved SuperBest mod sydvest etableres et gitterværk, der begrønnes med beboerhaver og klatreplanter. Tanken er at skabe en tilgængelig vertikal nyttehave og et mødested for beboerne i området og samtidig færdiggøre den rumlige afgrænsning mod pladsen. Arealet som beboerhaverne placeres på er stærkt forurenet, hvilket også argumenterer for at komme i højden. På terræn kan det det forurenede areal udnyttes til parkeringspladser, der kan frigive areal til rekreative formål andetsteds.

TÅSINGE PLADS | Brinken
Tåsinge plads er et 6.000 m2 stort rumligt afgrænset byrum. Et centralt placeret bunkeranlæg er i dag dækket af en frodig oase, der fremstår som et vildtvoksende bakketerræn, omgivet af en stor mængde skråtparkerede biler og brede vejarealer.

Opmagasinering af regnvandet er en del af strategien for Københavns klimatilpasning. Det vand der falder ned fra himlen er rent og indeholder ikke kalk som i vores drikkevand. I dag ryger en stor del af regnvandet direkte i kloakken, og det er både ressourcekrævende at rense, samtidig med at kloaknettet ikke kan håndtere de voldsomme regnmængder grundet klimaforandringer. Opmagasineringen af vandet tænkes rettet mod det rene tagvand, hvor nedløbsrørene tilsluttes tagrendernes nedløb og for eksempel via tyngdekræften pumpes op i bygningshøje vandsøjler, der stilles op i hele kvarteret.

Ved at optimere vej- og parkeringsarealer kan der mod syd skabes byrum der har sammenhæng med den veldisponerede stueetage i Henning Hansens boligkarré Solgården, og derved understøtte butiks- og næringslivet. Det er i byens kantzoner vi møder hinanden 80% af gangene. Brinken tænkes som en urban kant imellem arkitekturen og naturen hvor hverdagslivet flettes imellem de to. De store træer og buske beholdes og danner et grønt bagtæppe for boldspil, leg og mødesteder. Kanten til bunkerens grønne terræn optimeres, forlænges og formgives som en aktiv kantzone med særligt fokus på bevægelse, bysport og leg. Brinken er orienteret mod syd og har, et stykke fra Solgårdens tagprofil, gode lysforhold dagen igennem.

LANDSKRONAKRYDSET
Området er i dag kendetegnet ved omfattende opstribede asfaltarealer og der er store potentialer i at tænke byrummets rumlige afgrænsing på ca. 4.300 m2 som en sammenhængende udviklingsflade. På det sydøstlige hjørne kan der etableres cafe, og i det nordvestlige område er der sol det meste af dagen.
I det nordøstlige hjørne bredes kilden ud, og her er god mulighed for vandleg og et lokalt grønt byrum. I nichen sydøst for den potentielle cafe kan der placeres en vandsøjle foran den lukkede facade. I den sydvestlige kant er der skygge det meste af dagen, og her er det mest oplagt at etablere de nødvendige parkeringspladser.

Projekterne i klimakvarteret viser, hvordan vi på en gang kan skabe smukke, grønne gader og byrum og i samme omgang kan etablere en effektiv teknisk løsning, der leder regnvandet i vore gader ud til havnen – i stedet for ned i vores kældre. Det er arkitektur, der integrerer teknik og æstetik på en ny og meget spændende måde. – Tina Saaby, stadsarkitekt i Københavns Kommune.

KARRÉER
Energirenovering er et særskilt og omfattende projekt, der gælder den samlede eksisterende boligmasse. Det er tanken at større indgreb kan udnytte regnvandet og plantemassen innovativt til en sammenhængende energirenovation via grønne og blå facader. Samtidig kan opsamlet regnvand indgå i husholdningen og udgøre en lokal og bæredygtig løsning, der er med til at løse klimaudfordringerne andre steder i byen.
Københavnerkarréen anno 2015 imødekommer og bidrager til kvarterets ambitioner om det grønne og det blå, og vil for fremtiden kunne fremhæves som nutidens visionære eksempel på  en vellykket tilpasning til omgivelserne.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.