All

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere fremtidige vandudfordringer. Udfordringerne omdannes positivt til en lang række nye opholds-, sanse- og bevægelses-muligheder, der skal bruges både til hverdag og i tilfælde af skybrud.

FAKTA
Ansvarlig partner: Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere:
Anders Juul Jensen, Kirstine Lorentsen, Christian Kuczynski, Anna Sissela Michalsdotter, Sofie Mandrup Andreassen, Jeppe Ecklon, Max Moriyama, Manabu Yamaya, Liane Filtenborg Laustsen
Bygherre: Københavns Kommune, HOFOR, Områdefornyelsen
Sted: København, Danmark
Type: Prækvalificeret projektkonkurrence, 1. præmie.
Rolle: Landskab og masterplan
Areal: 35.000 m2, Skybrudskapacitet: 22.600 m3
Team: COWI, TREDJE NATUR og Platant
Periode: 2014-opført december 2019

HISTORISK ÅNDEHUL
Enghaveparken har været et åndehul igennem 90 år. Et historisk åndehul anlagt i 1928 for arbejderklassen på det ’mørke og fattige’ Vesterbro, som et stramt nyklassicistisk anlæg med spejlbassin, geometriske akser, legeplads og scene. Enghaveparken var særligt i 1950’erne populært mødested for Københavns unge, der dansede til asfaltsballer i parken og hørte pigtrådsmusik og koncerter med navne som Peter Belli. Men parken mistede noget af sin rekreative berettigelse med 90’ernes omfattende byfornyelse og anlæggelsen af mange lukkede grønne gårde.

Med nutidens udfordringer med befolkningstilvækst og øget skybrudsvand er der behov for, at vi gentænker vores byrum smartere og mere flerfunktionelt. Enghaveparken er derfor udvalgt til at indgå i planen for skybrudssikring af Vesterbro. Parken er ét af de 300 skybrudsprojekter som Københavns Kommune og HOFOR vil gennemføre over de næste 20 år for at sikre København mod fremtidens stigende regnmængder.Parken er omdannet til et stort klimatilpasningsprojekt, hvor vi har skaffet plads til 22.600 m3 skybrudsvand, i den fredede park. I den nye Enghaveparken bliver


vandudfordringerne vendt til et veritabelt hav af nye opholds-, sanse- og bevægelsesmuligheder.

ENGHAVEPARKEN LIGNER SIG SELV – OG DOG
Den store grønne og folkelige park er indhegnet og beskyttet mod omverdenen. Den fremstår som et lukket univers med sin egen poetiske, frodige og eventyrlige verden. En verden, hvor man for en stund kan lægge hverdagen bag sig, træde ind, tanke op og finde hvile. Parkens allétræer skaber rum, ét rum for hver funktion; Foyeren, Springvandshaven, Rosenhaven, Multibanen, Scenepladsen, Legepladsen, Bibliotekshaven. Alting på sin plads. Alt er som før – og dog.

Tiden og klimaet har overhalet Enghaveparken indenom. Derfor har vi sænket nogle af parkens rum, så de kan opsamle vand under skybrud. Et nyt dige er opført omkring parken og kan holde på regnvandet. Både de små hverdagsmængder og de helt store ekstreme mængder. Når det ikke regner, kan diget benyttes til leg og som siddemøbel. Enghaveparken er nu klædt på til de næste 100 års udfordringer.

Overblik over Enghaveparken fra anlægsfasen, hvor man kan se rummene tage form. I baggrunden ses Carlsberg Byen. Foto: Astrid Maria Rasmussen.

TAGVAND FORSINKES OG GENANVENDES
Carlsberg Byen er vandopland til Enghaveparken, og det betyder at alt regnvand, der falder her, naturligt vil strømme på overfladen mod Enghaveparken. Når der er hverdagsregn, bliver alt tagvandet fra Carlsberg Byen ledt ind i parken, til et 2000 m3 stort rørbassin, bygget af HOFOR. Opsamlet tagvand kan tappes som vand til fejemaskiner og vanding af byens træer. Genanvendelsen giver en besparelse i brug af

rent drikkevand til drift. Det resterende, opsamlede tagvand ledes til rensezonen. Tagvand renses her til en kvalitet så rent, at det kan genanvendes synligt til leg og oplevelse i haven, og dermed øge den rekreative værdi og give parken fornyet identitet. Der kommer dog ikke regnvand ind i parken før der laves tiltag i oplandet, som fører vandet hertil.

LOKAL SKYBRUDSSIKRING
Enghaveparken er ombygget og renoveret, så den kan tilbageholde 22.600 m3 regnvand. For at få plads til disse store vandmængder og samtidig forbedre parkens rekreative funktioner, er Multibanen, Rosenhaven og Vandhaven nedsænkede, så de kan opstuve vand synligt. Når rørbassinet er fyldt op, vil Multibanens reservoir fyldes. Herefter fyldes Søen helt til kanten og til sidst Rosenhavens reservoir. Vi har udnyttet parkens terrænfald på 1 m fra vest mod øst og etableret

et dige, der ved Enghavevej er 1 m højt. Det skaber en ’fejebakke’, der kan tilbageholde 14.500 m3 vand. Når det helt store skybrud kommer, vil det 5. reservoir, Diget, fyldes op, og den totale kapacitet på 22.600 m3 nås. Når dette sker, vil parken være lukket for offentligheden. Efter 24 timer, og når kloakkerne ikke er overfyldte mere, tømmes vandet ud ved Enghavevej og parken åbnes igen.

DIGET – VANDHÅNDTERING OG LEG
Diget er det sidste reservoir i hele overflade-anlægget, og har kun funktion i ekstreme tilfælde. Under ekstremregn vil portene i diget automatisk hæves, så parken kan fyldes med vand. I dagligdagen vil diget formidle vandets historie og være et oplevelses-, lærings- og

 opholdselement. Hverdagsregnvandet, der opsamles i rørbassinet under Rosenhaven, bliver renset og genbrugt til rekreative formål i en rende øverst i diget. Så længe der er vand i reservoiret, vil der løbe vand i diget.


ET NYKLASSICISTISK ANLÆG
Udgangspunktet for designet af parken har været de oprindelige tegninger fra 1927, hvor Arne Jacobsens scene og boder bliver centrale værker i den nye Enghaveparken. Strukturen er bevaret og forstærket, med en genetablering af allétrærækkerne igennem parken. Rummene er formgivet i parkens oprindelige ånd og design, samtidig med at der tilføjes nye oplevelser. Oprindeligt stod der to boder ved

hovedindgangen tegnet af en ung Arne Jacobsen. De bliver genopført efter originale tegninger. En fornyelse af Enghaveparken efter originale tegninger fremmer og forstærker kulturværdier og fortællinger, der styrker hele Københavns arkitektoniske sammenhæng jf. Københavns Kommunes Træpolitik og Arkitekturpolitik.


EN KLAR STRUKTUR GIVER PLADS TIL LIV
Nyklassicismen er en robust arkitektur. Dens klare struktur giver plads til kontrasterne, den indrammer og fremhæver detaljer i en enkel og forståelig geometri. Med en klar struktur er rummene programmeret med stor variation og uden hierarki. Adgangen til parken fik kort før ombygningen tilført to nye indgange. Inde i parken er der skabt bedre forbindelser mellem rummene, både fysisk og visuelt. Bænkene i parken er øget i antal og er suppleret med uformelle opholdsmuligheder på kanter, hvor Multibanen og Rosenhaven er

forsænkede. Hele diget fungerer som et langt element til leg og ophold. Allébeplantningerne er blevet fremhævet og genskabt i hovedaksen. Parken er suppleret med belysning langs hovedstierne, samt en integreret belysning i diget, for øget tryghed. Yderligere er der opsat belysning over den nye Multibane. Regnvandet, som er Enghaveparkens nye identitet, er synligt fra alle rum og vil derigennem formidle den vigtige fortælling om klimaforandringerne.STRAMME RAMMER OG VILD NATUR
Enghaveparken er et grønt åndehul for både mennesker og dyr. Der er bynatur til både dem, der vil holde picnic på en klippet græsplæne, til dem der vil opleve blomster året rundt og til dem, der oplever parken på afstand. Der er plantet 83 nye træer i parken, fordelt på 10 forskellige sorter. De fleste er plantet i forbindelse med genetableringen af den dobbelte allérække. Biodiversiteten i haven styrkes yderligere af

de 11.000 stauder, bestående af 55 forskellige sorter i Bibliotekshaven, samt af 950 duftende roser, der er plantet i Rosenhaven. Over hele parken er der sat 220.000 løgplanter, der sammen med den øvrige beplantning vil være med til at gøre parken attraktiv for øje og sind året rundt og skabe levesteder og fødekilder for byens insekter og smådyr.

Nyeste arbejde

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere fremtidige vandudfordringer.

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Nyeste arbejde

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere fremtidige vandudfordringer.

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.