All

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen mellem havn og by. Med Kronløbsøen ønsker vi, at skabe et unikt bymiljø med de utallige kvaliteter, som kun findes ved vandet. Ambitionen er at skabe en ø, der kan imødekomme alle havnens livsformer – svømmende, sejlende, legende, fiskende, løbende, udfordrende, promenerende, rullende og kyssende i balance mellem det monolitiske og det menneskelige.

Projektinformation
Ansvarlig Partner: Ole Schrøder
Medarbejdere:  Thomas Hobbs, Mette Fast, Lars Winther Christensen, Iryna Tsioma, Karolina Anna Mieszczanek
Bygherre: By & Havn
Projekt: Design af bygning og landskab
Sted: Nordhavn, København
Type: Projektkonkurrence
Areal: 9.500 m2 + 25.000 m2 boliger
Anlægssum:  Fortroligt
Team: TREDJE NATUR, AART Architects og Arup
Periode: 2016
Status: Afsluttet

Vandleg i lommeparkerne

Havnen er byens stetoskop, der lytter til verden i skibenes rytmiske anløb.
Havnen er byens forhæng, en membran af genspejlet distance i indløbets skiftende nuancer.
Havnen er byens urtehave, hvor beddingen bader i duften af træ, beg og salt om sommeren.
Havnen er byens hænder og arme, der rækker ud i oceanernes blindeskrift.
Havnen er byens erindring, hvor de sovende og de døde mødes under vandoverfladen.
Havnen er byens scene, oplyst af ankomst og afsked.
Havnen er byens balkon, kongeloge med horisont og himmel.
Havnen er byens fødder, rammet ned imellem spunsjernets vinkler.
Havnen er byens øjne, fast rettet imod et punkt, der aldrig skifter position.
Havnen er byens kompas, der vedvarende navigerer sig selv på plads efter døgnets rotation.
Havnen er byens dialyseapparat, der filtrerer småligheden ud af dagen.
Havnen er byens lys og mørke, den evindelige brummen af maskiner, havet.
Havnen er byens ballast, dok, bedding, kajer og kyst. Her står alt fast.
Havnen er altid. (`Af sted´ af Morten Søndergaard)

Kompositionsprincipper

KRONLØBSØEN
Københavns havn har gennem århundreder været formet efter byens behov og bedrifter – fra fiskeri over handel til militært forsvar og store skibsværfter. Siden Absalons tid er havnearealerne blevet markant udbygget og tilpasset de industrielle behov, og særligt siden 1990erne er havnen undergået en transformation med markante bebyggelser. På Kronløbsøen handler det dog ikke om transformation. Modsat Papirøen eksempelvis, hvor den igangværende urbaniseringsproces kan tage udgangspunkt i sin midlertidige tilstand, med selvgroede initiativer og kreative erhverv.

Kronløbsøen skal skabe sin helt egen historie – fra bunden af bassinet! Udviklingen af henholdsvis Århusgadekvartereret og Sundmolen, der med hver sin klare identitet, udgør det kontrasterende afsæt til den nye bebyggelse på Kronløbsøen. En bebyggelse med helt særlige boligkvaliteter, der i samspil med varierede uderum og en oplevelsesrig vandkant trækker på det bedste fra den sammensatte by til glæde for Nordhavnens beboere, brugere og besøgende.

Situationsplan
Bebyggelsesstruktur
Det forpligter at bebygge så unikt et sted med vand til alle sider. Med etableringen af Kronløbsøen skabes et enestående potentiale for at sætte nye standarder for byudviklingen langs vandet i København. Vores forslag omfavner dette gennem forståelse for og indlevelse i havnens ånd, skala og historie samt gennem erfaring for og indlevelse i menneskelig adfærd. Projektforslaget beskriver en relationel og homogen bebyggelsesstruktur.

Strukturen udgøres af 8 porøse monolitter, som defineres af forbindelser, udsyn og mikroklima, hvilket Skaber optimale forhold for boliger og byrum med udgangspunkt I en menneskelig skala. Kort sagt, en bydel der optimalt forstår, at udnytte sit særegne sted og som orkestrerer det gode byliv med klare forbindelser, arkitektoniske kvaliteter, fantastiske byrum, aktivitet og livtag med vandet.

Gadeforløb
Arkitektoniske principper
PORØS MONOLIT = RELATIONEL MONUMENTALISME
Bebyggelsens udformning tager afsæt i Kronløbsøens største kvalitet; at øen er omgivet af vand på alle fire sider, hvor hver side har sin særlige relation til vandet der spænder fra det store havnerum til kanalens intimitet og nærhed. Denne unikke egenart – med vandet som en både oplevelsesmæssig og visuel kvalitet – skal maksimeres og udnyttes til det fulde. Vi mener derfor, at det er en forudsætning, at samtlige lejligheder har mindst to kig til vandet. Ikke kun for at skabe trivsel og velvære, men også for at understrege stedets identitet – her bor man ikke bare ved vandet, men med vandet!

Vi ser Kronløbsøen som ét stort massiv, hvis endelige udformning defineres af den optimale disponering af henholdsvis bindinger, boliger og herlighedsværdier. Konkret udformes både bygninger og byrummet i forhold til hinanden og til den måde vi bevæger os på som mennesker. Ved hjælp af relationelle og begrundede principper inddeles øen gennem forskydninger i plan, tegnende 8 solitært stående bygninger og ligeså mange byrum – alle med maksimalt udsyn og en varieret rumlig oplevelse.

I stedet for at betragte byen og bygningerne som objekter placeret på en flade, ser vi Kronløbsøen som en udvekslende tilstand af sammenhængende strukturer og plateauer, med bygninger og byrum som store aktive aktører. Arkitektur er ikke en tom skal, vi enten kan være inde i eller udenfor – den er et porøst og varieret netværk af fortætninger og forbindelser som tilsammen danner rammen om det gode liv.

De forskudte bebyggelser fremstår som en programmeret komposition af variationer og intime nicher, samtidig med at udtrykket af ét samlet hele bibeholdes – et relationelt princip der går igen i plan såvel som snit. Udsparinger, lysskår og forsætninger defineres i hvert enkelt volumen, der dels markerer øens primære flow og som bidrager til at skabe intime opholdsrum ud fra principper om udsyn, samt mikroklimatiske parametre for optimering af dagslys og vindforhold. Kronløbsøen vil fremstå som et samlet og sanseligt tableau, der gennem sine pragmatiske parametre, går i dialog med havnens øvrige monumentale objekter.


Stueplan
Længdesnit
DYNAMISKE KONTRASTER I INDRE NORDHAVN
Indre Nordhavn er baseret på en klar og stærk lokalplan der på én og samme tid forankrer og udfordrer nye bebyggelser på Kronløbsøen. Øens kontekst er præget af produktive modsætninger og rummer mangfoldige typologier og størrelser; Århusgadekvarteret med et sammensat facadeudtryk i rødlige, jordfarvede nuancer og Sundmolen med sine større skalaspring af gamle pakhuse og nye sprængte karreer med indre haverum. Kronløbsøen tager naturligt afsæt i opgavens krav og ønsker til en særlig egenart i forhold til sine naboer, samt iscenesættelse af den unikke udsigt fra alle boliger, etableringen af intime byrum og ikke mindst et helt igennem optimeret parkeringsanlæg med sine 1001 p-pladser.

Vores vision med Kronløbsøen er at skabe et sted, hvor arkitektur, vand og beplantning skaber en stærk social sammenhæng, der både fordrer det udadvendte sociale møde mellem mennesker i den offentlige sfære og det gode hverdagsliv for den enkelte familie. Hovedingredienserne er diversitet og sammensætning i et overordnet strukturende greb. Kronløbsøen vrænger så at sige vrangen ud på den klassiske boligkarré i ambitionen om, at fortsat udvikle havnen som et fælles anliggende der er til for alle. Facaden og kantzonen aktiveres, og bliver stedet hvor man møder omverdenen på tværs af bebyggelsen. Det har været det drivende princip i gentænkningen af den klassiske karréstruktur på Kronløbsøen.

Liv i havnen
Facader syd

Vi ønsker at tilføje nye historier og typologier, der udvikles indenfor samme konsekvente rationale, der tager udgangspunkt i den markante havnerelaterede historie, men som samtidig tilbyder hele Nordhavn og København en boligø med et enestående hverdagsliv for øje. Med denne enestående mulighed, for at konstruere en kunstig ø, er det derfor oplagt, at tilpasse Kronløbsøen det levende ved at udforme byrum, boliger og kajanlæg med maksimal kontakt og udsigt til vand.

Vores ambition har været, at bebyggelserne understøtter en arkitektur, der i sin form og materialitet indfanger områdets rustikke historie og iklæder sig en skala der er i forening med det at bo. Det arkitektoniske udtryk skal kontrastere den sammensatte og mangfoldige kontekst ved en homogen facadebearbejdning og et gennemgående formsprog – en skulpturel bebyggelse, der både er høj og lav, tæt og transparent og som kan skabe variation og dynamik gennem sine aktive facader.

Aktive kantzoner
KANTZONER OG KAJANLÆG
Kronløbsøen skal være et sted der formår at trække på det bedste fra byens liv – her skal der være plads til uformelle møder og alsidige aktiviteter for alle aldre. Samtidig anser vi det som et vigtigt parameter, at etablere private og semiprivate udearealer for øens beboere. Omkring bebyggelser med boliger i stueetagen etableres der private forarealer, med en særlig bearbejdning af kantzonen. Kantzonerne fremstår frodige og grønne med et varieret plantevalg, som vil bidrage yderligere til det grønne præg i Indre Nordhavn og biodiversiteten generelt i København. De primære steder i haven er placeret langs det centrale dæk i planen og indrettet, så de alle er orienterede i forhold til sol og i læ fra vind, samt tilpasset den måde vi som mennesker naturligt mødes og bevæger os på. Beplantningen er sammensat med ønsket om stor artsrigdom, lavt plejeniveau, varierede størrelser og ud fra deres rumdannende egenskaber.

Et helt centralt greb har været at sikre adgang til vandet ved at etablere tryghed og plads til aktiviteter, ophold og leg ved vandet. Vi har ønsket at styrke vandets og havens rekreative rolle gennem varierende bearbejdninger af kanterne mellem vand, byrum og promenade samt haven, kantzoner og bygninger.

Afstanden fra kajkanten til vandoverfladen er varieret for at dyrke oplevelsen af havnens mange naturlige aktiver. Semi-private kanalrum trappes ned mod vandet og giver plads til at sidde i solen, hvor man kan mødes til frokost, når vejret er til det og se på livet i havnen. Dette giver en fortættet og amfiteatralsk rumvirkning, hvor beboere og besøgende – skærmet for vind og vejr – inviteres til at tage ophold på trin og siddekanter.


Lejlighedsplan og facadeudsnit
DEN BEBOEDE FACADE
Kronløbsøen skal være som et hus, der slår dørene op for sine gæster og inviterer indenfor. Hvor man bevæger sig fra byrum til rum – forskellige af funktion og karakter. Den åbne invitation favnes i høj grad af facaderne, der som et rumligt og programmatisk espalier sætter bylivet i relief og er med til at give de individuelle bygninger deres særpræg. Den gennemgående facadestruktur tjener som homogent backdrop til altanernes individuelle og mangfoldige indretning, med alt fra møbler over kajakker til begrønning med en frodig variation af klatre- og slyngplanter, der skaber et duft- og blomsterinferno på Kronløbsøen.

Bygningens beboelige facade, som ”gror” ud af de monolitiske volumener, giver de enkelte lejligheder store altaner i forlængelse af både værelser og opholdsrum. Disse kan apteres som klassiske balkonsituationer eller som uopvarmede vinterhaver afhængig af orientering og lejlighedstype og det er tanken at beboerne kan påvirke indholdet af facaden over tid, så det levede liv afspejles i omgivelserne.

Plan
Programering af landskabsdækket
VELKOMMEN PÅ DÆK
Øen rummer 8 unikke byrum: hvor Dækket, Lommeudsigten, Bådpladsen og Baljen udgør de primære byrum. Strandlommen, Den blå fælleshave, Vandloppen og Bådværkstedet er mindre uderum hvor øens beboere og brugere inviteres til ophold, interaktion og leg. Alle er de byrum der vokser ud af den samme monolitiske base, og alle har de klare relationer til vandet og navn efter deres placering, funktion og atmosfære.

Kronløbsøens landskab og kajanlæg udformes med forskelligartede trapper og plateauer i varierende overflader der forholder sig til en aktiv integration med vandet – enten det er for kajakker, større både, bad eller en siddepause i hverdagen.

Interiør lejlighed
BOLIGER MED SÆRLIGE KVALITETER
Ved at basere bebyggelsen på et udlæg af punkthuse skabes en attraktiv ramme for de enkelte boliger, som langt overvejende er placeret på hjørner med udsyn til vand og uderum i flere retninger. Bebyggelsen har således ingen bagside, men tilbyder frie kig mod vandet og omgivelserne i alle retninger. Dette princip sikrer yderligere, at lejlighedernes opholdsrum, som placeres mod hjørnerne, har lys- og solindfald fra flere retninger i løbet af dagen. De forskellige lejlighedstyper er disponeret varieret i bebyggelsen, således at der tilbydes lejligheder af alle størrelser på alle etager. Herved sikre en arkitektonisk mangfoldighed og sammensætning af boliger og beboere.

Alle vinduespartier går fra gulv til loft og lader dagslyset falde dybt ind i rummene, ligesom der skabes glimrende udsigtsforhold til omgivelserne. De gående partier udføres som skydedøre, så beboerne kan forlænge deres beboelsesareal ud på terrasserne når vejret tillader det. Bygningens beboelige facade, som ”gror” ud af de monolitiske volumener, giver de enkelte lejligheder store altaner i forlængelse af både værelser og opholdsrum. Disse kan apteres som klassiske balkonsituationer eller som uopvarmede vinterhaver afhængig af orientering og lejlighedstype og det er tanken at beboerne kan påvirke indholdet af facaden over tid, så det levede liv afspejles i omgivelserne.

Snit Fortkaj
BOLIGERNE PÅ FORTKAJ
Lejlighederne på Fortkaj kendetegnes ved at være velbelyste og enkle i deres planudlæg. Bebyggelsen opererer med store vinduespartier, som sikrer at der er gode udsigtforhold til omgivelserne i Aarhusgadekvarteret og Kronløbet. De gennemlyste lejligheder har alle udsyn til et indre grønt gårdrum med en let terrasserende landskabflade, hvorunder “sneglen” føres ned mod tunnellen til Kronløbsøen. Således påvirkes beboerne minimalt af nedkørslen, som i størst muligt omfang er holdt adskildt fra lejlighedernes udsyn.

Boligbebyggelsen på Fortkaj er organiseret som en klassisk karrébebyggelse med 6 opgange der giver adgang til 2-4 lejligheder per opgangsetage. Lejlighederne er generelt udført som gennemlyste lejlighedsplaner med velkendte planløsninger fra 2-5 værelser afhængig af type. På bygningens hjørner placeres større lejligheder, hvis opholdsrum får lys fra 2 retninger fremfor gennemlysning og kig til gård. Opgange udføres med elevator og affalsskakte efter kendte principper

Facadeudsnit Fortkaj

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.