All

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv. Natur og by fremstilles oftest som hinandens modsætninger, men i Vinge er det to sider af samme sag. Vinge station og stationsområde er et enestående udviklingsområde, hvor naturen og byen blandes til en særlig Vinge’sk egenart. Ved at integrere det bedste fra de to verdener skabes rammerne for et enestående og oplevelsesrigt hverdagsliv i Vinge.

Projektinformation
Ansvarlig Partner: Flemming Rafn Thomsen
Medarbejdere: Jakob Ohm, Thomas Hobbs, Sanne Lovén Damgaard, Mette Fast, Helen Chen, Christian Kuczynski. Sofie Mandrup Andreassen, Lars Winther Christensen, Liane Filtenborg Laustsen, Max Moriyama og Michael Vestergaard Thomsen,
Klient: Frederikssund Kommune
Projekt: Station, byrum, bygning og masterplan
Sted: Vinge, Frederikssund
Type: Projektkonkurrence
Areal: 30.000 (+120.000) m2 bygning + 90.000 m2 byrum/natur
Team: Henning Larsen Architects, MOE, RPA
Rolle: Underrådgiver i et 50/50 split med HLA som totalrådgiver
Periode: 2014 –
Status: 1. præmie, udføres

Masterplan
VInge placering

PROJEKTET
Vinges hovedtræk tegnes i høj grad af de værdier, der allerede findes i det åbne landskab tæt ved Roskilde fjord tæt på København. Det kuperede terræn og den smukke natur danner i samspil med den trafikale struktur de overordnede linjer i byen. Roskilde fjord mod vest og den smukke fredede mose og søområde mod øst indrammer vinge by og giver byen en tæt sammenhæng med naturen.

Trafikalt danner krydsningen af Frederikssundsvej, den kommende fjordforbindelse og s-togslinjen mellem København og Frederikssund et naturligt udgangspunkt for byens center. Det er dette centrum, masterplanen omhandler.

Masterplan

Det grønne hjerte
Snit Det Grønne Hjerte

DET GRØNNE HJERTE
Centralt gennem byen Vinge løber Det Grønne Hjerte som er en naturkorridor, der krydser Vinge fra nord til syd. S-togsstationen bliver centrum i byen. Rundt om Det Grønne Hjerte vil bygninger skyde op i mellem fire og otte etagers højde med boliger, erhverv, offentlige institutioner, private virksomheder og detailhandel. Det Grønne Hjerte er et langt sammenhængende byrum eller fælled, der strækker sig gennem hele byen, fra landsbyerne mod syd til industriområdet mod nord.

Tanken er, at det grønne hjerte integrerer eksisterende naturelementer med kommende byfunktioner, og at det er her, der sker en sammensmeltning mellem natur og by. Her samles byens sociale aktiviteter i grønne omgivelser og danner et langt sammenhængende rum, der giver vinge sin helt specielle overskuelighed og identitet. Byens s-togsstation, skolens boldbaner, børnehusets legeplads, beboernes nyttehaver, byens svømmehal, eventplads og sportshal vil alle være med til at give det grønne hjerte liv. Til fods og på cykel vil det være den naturlige og hurtigste rute gennem byen.

Stationen
Plan stationen
Snit

VINGE STATION
Det naturlige omdrejningspunkt i masterplanen er S-togsstationen og den cirkelformede stationsplads (også kaldet Landskabsbroen). Vinges S-togsstation placeres helt naturligt hvor Det Grønne Hjerte krydser sporene. Stationen er en del af byens tætte og intense centrum og her vil man stige af toget i en blanding af by og natur med mose på den ene side afstationen og skov på den modsatte side.

I byrummet omkring stationen vil by og natur smelte sammen og mødet mellem det varierede terræn, naturen og bygningernes stringente geometri skabe et inspirerende byrum med unikke kvaliteter, der ikke ses mange steder i Danmark. Stationens placering som en integreret del af Det Grønne Hjerte giver Vinge en social sammenhæng fra starten, der vil forstærkes efterhånden som byen over tid udbygges.

Kompositionsprincip
Kompositionsprincip masterplan

KOMPOSITIONSPRINCIP
Den overordnede tanke i helhedsplanen for Vinge Centrum er at skabe en tæt by med afvekslende urbane karakterer og rum fyldt med mulighed for et godt byliv og bynatur. Kvaliteterne i masterplanen tilvejebringes via en høj grad af variation i karréstørrelser, facadeudtryk samt rumlighed imellem husene. Dette opnås ved på forskellig vis ved at rotere, overlappe og forskyde bygningskroppene for på den måde at skabe en slags urbant klondike med stor variation.

Her er store og små rum, passager, porte, gårdrum, pladser og egentlige naturområder flettet ind imellem de præcist afklarede bygningsvolumener. Bygningerne er forskellige i højde, type og udtryk. Her er ingen lange og ensformige facader. Skiftet i bygningshøjderne indenfor kvartererne giver en god stedgenkendelse og identitet.

Der er fokus på sammenhænge mellem ude og inde og mellem private og offentlige områder. Kantzonerne, som fx haver, behandles bevist i forhold til placering og solorientering.


Passagen - det spontane boligområde

Byggefelter

BYGGEFELTER OG BYGNINGSVOLUMNER
Det overordnede udlæg af bygninger og organisationen af bydelene gør det muligt at opdele byen i mindre matrikler, der alle udgør rationelle byggefelter. Udstykningsplanen illustrerer at området kan opdeles i små enheder der alle kan fungere i forhold til den samlede byplan og infrastruktur. De mindre matrikler kan lægges sammen til større enheder der alle vil fungere i forhold til den overordnede organisation af bydelen. Formelt set består Vinges Centrum af en række varierede bygningsvolumener der spænder fra 2 til 8 etager i højden og mellem 20 og 50 meter i udstrækning.

Fra den store gårdkarré til fortættede atriumbygninger, fra byhuse til rækkehuse, fra lave lange strukturer til høje punkthuse. Bygningsmassen vokser i højde mod centerbebyggelsen og de skiftende bygningshøjder bidrager til en variation af rumlige oplevelser og er med til at understrege de topografiske forhold. De varierende højder gør det ligeledes muligt at sikre gode dagslysforhold både i rummene mellem husene og i de enkelte boliger.

web_vinge_dk22
VARIATION OG ROBUSTHED
Masterplanen opnår i kraft af den store variation en robusthed, der gør det muligt til enhver tid at tilpasse eller omkonfigurere planen til nye behov uden at miste sin særlige Vingekvalitet. Variation i bybilledet er med til at forstærke vores følelse af stedangivelse og tilhørsforhold til særlige steder i byen. I Vinge skal den arkitektoniske variation i bygningsmassen være med til at understøtte og forstærke Vinge Centrums særlige DNA, som i høj grad bygger på en mangfoldighed på mange niveauer.

Arkitektonisk variation bliver derfor en vigtig parameter der giver en stor frihed til at udforme det enkelte byggeri. Et minimum af variation kan derfor strække sig til at lade de enkelte byggefelter udformes efter et princip, et materiale mv. Således får karréprincippet i masterplanen, en tydelig fremtrædende karakter.

Ophold og leg rundt om LAR-bassin
100-års regn
KLIMATILPASNING
Udgangspunktet i Vinge Centrum er at regnvand bliver en aktiv og rekreativ del af bybilledet. Derfor er både regnvandsbassiner og åbne LAR-render vigtige elementer der skal formgives med omhu. For at opnå så stort et volumen som muligt i bassiner, på et så lille areal som muligt, samt med hensigt på at gøre bassinerne til en aktiv rekreativ del af byrummet, er forskellige muligheder for udformning af bassinerne vurderet.

 Intentionen med de fire forskellige skråningsanlæg, fra 1:5 til 1:1,5, er at skabe forskellige situationer afhængige af udtryk og behov, og give varierede opholdsmuligheder, fra flade grønne skråninger til urbane trappeløsninger med større hældning. Intentionen med åbne LAR-render er at eksponere regnvandet så meget som muligt i byrummene. Udformningen af disse kan fremme leg på forskellige måde, samtidig med at de kan påskynde en naturlig afdampning af regnvandet.

Det grønne hjerte
Vind og mikroklima
Diagram dagslys og varme
OPTIMERET MIKROKLIMA OG DAGSLYS
Den bæredygtige by tager sit mikroklima alvorligt. Det er en opgradering af byens brug, når byrummene i en så stor del af året som muligt er gode og behagelige at opholde sig i. Den overordnede variation og forskydning af bygningsmassen betyder at vinden altid brydes og ikke forstærkes af lange passager, hvor den kan accelerere. De dominerende vindretninger fra vest og sydvest har haft særlig fokus i organisationen af byen.

Når det gælder dagslys er byplanen optimeret på en måde der tilvejebringer et varieret solscenarie i alle byrum. Dette er opnået ved at de enkelte bygningers højde og orientering er tilpasset så de respekterer hinanden. På denne måde sikres også muligheden for at skabe boliger med gode lysforhold.

Det grønne hjerte fra syd

BIODIVERSITET
Vinge handler om at skabe gode forudsætninger for liv i den bredeste forstand og således finde balancen imellem byen, beboerne og naturen. Når mange forskellige planter samles på ét sted sikres et foranderligt udtryk med mange begivenheder og oplevelser.

Samtidig giver den varierede flora også en større fauna med flere habitater og næring. Det er også udtryk for en driftsbevidst tilgang. Et vildt udtryk med stor artsdiversitet og lavt plejeniveau er også en robust natur med en udvidet oplevelsesværdi.

Variation i boligbebyggelsen
Lydoptimering

Arkitekt- og landskabsarkitektarbejdet for Vinge station og bycentrum frembringes i et ligeligt samarbejde mellem Henning Larsen Architects og TREDJE NATUR med Henning Larsen Architects som totalrådgiver.

Link: Teamets Designmanual

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.