All

SVANEMØLLENS KASERNE

TREDJE NATUR har med afsæt i en forståelse for Svanemøllens Kasernes særlige historie tegnet et forslag til en ny masterplan. Forslaget handler om, at sammentænke fleksible og funktionelle parametre i en ny helhedstænkt arkitektonisk idé. En idé som skaber et fleksibelt spillerum for kasernens fortsatte udvikling. Hvor brugere og funktioner mødes på en ny måde med det formål at skabe innovativ og klimatisk merværdi for Svanemøllens Kaserne.

Projektinformation
Ansvarlig partner:
 Ole Schrøder
Medarbejdere: Mette Fast, Lars Vinther, Karolina Anna Mieszczanek og Christian Roy Bendixen
Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Projekt: Svanemøllens Kaserne
Sted: Østerbro, København
Type: Masterplankonkurrence
Areal: 220.000 m²
Team: TREDJE NATUR og JAJA
Periode: 2016
Status:  Præmieret med indkøb

Overview

Nøren
Svanemøllens Kaserne – Ingeniørfælleden – eller i daglig tale blot ”Nøren” blev opført i nationalromantisk stil i 1895-1896 af arkitekt Caspar Leuning Borch og Kaptajn H. Ulrich.

Ønsket var, at give arkitekturen et åndeligt indhold, der forenede fortid og tradition med det nye. Så at sige en eklektisk tilgang, hvor man ønskede at kombinere de bedste elementer fra forskellige traditioner og retninger snarere end at formulere en teori eller et synspunkt ud fra én samlende tanke.

Masterplan

Svanemøllens kaserne
Planen er inddelt i en række bebyggelsesklynger bestående af eksisterende bebyggelser, samt helt nye strukturer der er udformet på baggrund af deres overordnede placering på kaserneområdet. Tilsammen giver det en bebyggelsesplan bestående af en række karakteristiske strukturer, hvor hver bebyggelse kan opnå og understøtte hver sin identitet, funktion, udbygningstakt og historie.

Landskabet er det strukturerende element i planen og er med til at sikre områdets forbindelser, vandhåndtering og sikkerhed. Samtidig danner det grønne forbindende element rammerne for kasernens fysiske træning, militære øvelser, sport, restitution, lokale mødesteder og andre rekreative udfoldelser i det grønne.

Ved at styrke de løse fortællinger og forbinde de adskilte udviklede og grønne øer, fremkalder forslaget noget helt særligt. Med udgangspunkt i historien, landskabet og naturen går projektet evolutionært til værks – de nye fortætninger, fællesskaber og mødesteder tænkes alle som udviklende af andet og mere end det givne program. Vi tror på, at vi ved at gøre nye og eksisterende fællesskaber og naturoplevelser til afsæt for udviklingen vil kunne udfordre og udforme de fysiske såvel som landskabelige rammer, så de kan styrke de lokale fællesskaber og sammenhængskraften på Svanemøllens Kaserne.

Domicil

Bygning og landskab blandes
Byggefeltet er dedikeret til det nye domicil for Forsvarets Efterretningstjeneste, inklusiv fremtidige udvidelser der tilsammen udgør en bebyggelse på 35.000 m2. Den arkitektoniske idé tager udgangspunkt i helhedsplanens grønne karakter og en landskabelig tilgang til domicilets perimetersikring.

Gennem en terrænbearbejdning indskrives bygningens base og perimetersikring i landskabet hvormed mulighederne for indsyn eller uhensigtsmæssig indtrængen begrænses. I forlængelse af den landskabelige tilgang, foreslår vi en rationel bygning placeret på en base af et varieret og hævet landskab.

Plan over landskab
De nye domiciler
Snit domiciler
Domicil til forsvarets efterretningstjeneste
Bygningens øvre del er organiseret som loops af 8-taller med hovedindgang og varemodtagelse centralt placeret. De interne loops er med til at sikre et effektivt flow med korte arbejdsgange og plads til spontane mødesteder.

Det fuldt udbyggede domicil har tre større gårdrum, der sikrer gode dagslysforhold for alle kontorer med adgang til skærmede grønne udearealer. Domicilets ydre karakteriseres af et forbandt af skodder og lameller – det giver et skiftende facadeudtryk, regulerbart dagslysklima og skærmer for uhensigtsmæssigt indsyn.

Velkomst
Paradepladsen

Paradepladsen – klassiske akser i en blød ramme
Forslaget til kasernens centrale paradeplads tager udgangspunkt i den eksisterende bebyggelses klare vifteformede struktur. Et klassisk geometrisk system af akser udformet i en kombination af lav beplantning, belægningsskift, vandelementer og trærækker er med til at fremhæve og understøtte bebyggelsesstrukturen. De beplantede felter understreger planens aksiale og perspektiviske allé-views og er med til at nedbryde skalaen uden at man mister overblik eller at udsynet til bygningerne obstrueres.

Som kontrast til de skarpe linjer og akser der definerer den centrale paradeplads og eksisterende bygningsstruktur, skaber Paradepladsens ydre ramme af grønne organiske bevægelser rum og nicher til ophold, møder og cirkulation mellem bygningerne. De tætbeplantede grønne lommer indeholder både rekreative og funktionelle programmer som cykelparkering, bilparkering, lokale mødesteder og stisystemer.

Landskabet ved domicilet

Rum der inviterer til aktivitet
Vi har tegnet rammerne for gode træningsalternativer til både soldater og brugere af kasernen med mulighed for at inkorporere små hverdagstræningspas, der naturligt kan indgå i de pauser der opstår mellem øvelser eller forud for appel morgen og aften. Med et øget fokus på at vi alle naturligt skal bevæge os mere, oftere og mere spontant, indeholder forslaget en naturpræget tilgang til kasernen, der via sanselighed, terræn og generel naturværdi inviterer til mere bevægelse og aktivitet.

Landskabet anlægges som en dynamisk størrelse, der kan ændre karakter og programmering efter kasernens udvikling og behov. Som bebyggelsen udvides og området indtages kan landskabet gradvist inddrages og videreudvikles.

Programmering

Ø-Banen – et forbindende aktivitetslandskab
For at komplementere den rationelle grå infrastruktur, introduceres en grøn, blå og social nervebane kaldet Ø-banen. Forbindelsen tilføjer nye steder og intensiteter i landskabet, der vil opleves som en sammenhængende performativ flade, der binder bygning og udefunktioner sammen. Ø-banen fungerer som et strukturende og karakterfuldt infrastruktur- og landskabselement, der definerer byggefelterne som et forbindende campus-landskab.

Ø-banens udformning spiller op mod bebyggelsernes aksiale strukturer og skaber sammenhæng mellem de individuelle landskabsklynger, hvor det forgrenede stiforløb indskriver og omkranser områdets rekreative nedslag og funktionskrav.

Aktivitetsrum

Grønne sociale aktivitetsrum
De grønne aktivitets-øer har en høj grad af fleksibilitet og kan programmeres og redefineres alt efter hvilke funktioner der efterspørges. Øernes aktiviteter består af f.eks. træningsstationer for mikrotræning, forhindringsbaneelementer, militære øvelseterræner, mødesteder, skybrudsbassiner, undervisningsmuligheder, helkoptorlandingsplads, pladser til ophold, cykelparkering, parkeringslommer mm.

og er med til at gøre Ø-banen til et aktivt, varieret og oplevelsesrigt landskab der binder helhedsplanen sammen.

Infrastrukturelt hierarki

Infrastrukturelt hieraki
Områdets vejnet er bygget op efter en logik om et infrastrukturelt hierarki. De indre tværgående forbindelser repræsenterer et mere lokalt og ’shared space’-lignende vejsnit, mens den primære hovedtrafik afvikles langs kanten af området. Den primære infrastruktur på området tager udgangspunkt i det eksisterende vejtrace, der delvist løber langs grundens perimeter. Den bløde trafik af gående og cyklister afvikles primært i Ø-banens forgrenede stisystem, mens lokale stiforbindelser forbinder de individuelle byggefelter.

For at undgå store tomme parkeringsområder, foreslår vi en parkeringsstrategi der kombinerer gadeparkering, parkeringslommer og overdækkede parkeringsøer. Der er her prioriteret en lokal parkering i forhold til de individuelle byggefelters parkeringsbehov og nærhed til destinationen. Parkeringsøerne udføres under lette grønne tage eller på en grøn permabel belægning. Planens cykelparkering er spredt som mindre cykelparkerings-øer under grønne tage og lokal cykelparkering nær bebyggelsen.

Cykel- og gangforbindelse
Ø-banen
Snit - cykel- og gangforbindelse

Offentlig cykel- og gangforbindelse
Den offentlige forbindelse for bløde trafikanter mellem Kildevældsskolen og Ryparken går på tværs af kaserneområdet. For at etablere en effektiv forbindelse og et sammenhængende kaserneareal foreslår vi, at forlænge niveauet ved underføringen således at der etableres en sænket cykel- og gangforbindelse gennem området.

Over det sænkede stræk af forbindelsen er det muligt at lave broforbindelser der forbinder kasernearealet på tværs. Den sænkede gang og cykelforbindelse stiger gradvis op og bliver til en broforbindelse hævet over landskabet.

Faseinddeling og fleksibilitet
Faseinddeling og fleksibilitet – et område i konstant udvikling
Den fuldt udbyggede helhedsplan for Svanemøllens kaserne er en proces som forløber over længere tid. Forslaget har derfor lagt stor vægt på, at området kan fungere og virke helstøbt i hvilken som helst grad af udbygningen. Den grønne Ø-bane og landskabet fungerer som et strukturende element i planen og er med til at arealet opleves færdigt uanset udbygningstakten. De individuelle byggefelter ligger udviklingsmæssigt ’brak’ indtil arealerne bebygges.

I denne periode udnyttes de ubebyggede byggefelter gennem en aktiv grøn byggemodning til eksempelvis øvelser, træning og sport. Som områdets krav og bebyggelsestæthed øges inddrages de grønne træningsområder.

Planens fleksibilitet er vigtig for at imødekomme fremtidens skiftende behov og krav. Byggefelterne behandles som organiske elementer der hele tiden tilpasser sig hinanden. På denne måde kan planens klynger udvides, tilpasses og omformes efter områdets specifikke behov.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.