All

KLIMAFLISEN

TREDJE NATURs klimaflise vil lære verden at gå på vandet. I byens tilpasningsproces og eskalerende fortætning er der behov for at samtlige byens individuelle bestanddele gentænkes, så der kan tilbydes hybride løsninger overalt i byens rum. Til fremtidens fortove og byrum udvikler vi en nytænkende klimaflise, som både kan håndtere effekterne af klimaforandringerne og skabe nye oplevelser i byen.

Projektinformation
Ansvarlig partner: Flemming Rafn Thomsen
Projektteam: Ole Schrøder Jeppe Ecklon, Anna Sissela Michalsdotter, Sofie Mandrup Andreassen, Ninna Ravn og Frederik Reese
Samarbejdspartnere: ACO Nordic, IBF, Teknologisk Institut, Kollision, Orbicon og Københavns Kommune
Fondsstøtte: 8 mio. i støtte til udviklingsforløb fra Realdania 2014-16. 1,1 mio. i støtte tiludførelse af teststræk fra Markedsmodningsfonden 2016-18
Klimasprings sekretariat: Smith Innovation
Periode: 2014 – igangværende.
Type: Innovationsprojekt
Status: Pilotstræk anlagt 2018 på Nørrebro.
Entreprenør: Malmos
Priser: Popular Science’s ‘Best of what’s new’, Grand Award Winner. Danish Design Award, Finalist, SDG Tech Award, Finalist.

“Klimaforandringerne er både en gave og et wake-up call fra oven. Naturen er pludselig mere synlig og mobiliserer i disse år en gryende forståelse for, at vi i kraft af vores bosætning, levevis og ressourceforbrug afstedkommer vidtrækkende og uigenkaldelige ændringer ved vores omgivelser. Dette momentum skal positivt udnyttes til at skabe humane, oplevelsesrige og dermed mere bæredygtige byer.” – Flemming Rafn, partner i TREDJE NATUR

Klimaudfordringerne som drivkraft
Klimaflisen lægger sig i spidsen af en ny type innovative klimaløsninger, som er målrettet de tætte byer. Løsningen udnytter klimaudfordringerne positivt som drivkraft i udviklingen af mere robuste, oplevelsesrige og bæredygtige byer.
For at teste Klimaflisen i aktion sæsonerne igennem har TREDJE NATUR i tæt samarbejde med Københavns Kommune udvalgt en 50 m strækning på Heimdalsgade på Nørrebro i København.
 
Her anlægges pilotprojektet hen over sommeren 2018 med henblik på at indsamle oplysninger om, hvordan den klarer de forskellige vejrtyper, belastning, saltning mv. Den indsamlede data vil efterfølgende blive brugt til at lave de sidste tilrettelser ift. funktion, drift og design, inden flisen kan sendes i industriel produktion og ud på markedet. Pilotanlægget forventes indviet efter sommerferien.

Klimaflisen planudsnit

“Vi har udvalgt Heimdalsgade, tæt ved vores eget kontor, som jo i dag er en halvtrist parkeringsgade. Lyspunktet er cafeen, der har udvist stort initiativ med at anvende fortovsarealet udenfor cafeen med møblering og grønsagsmarked. Vi forventer at deres iværksætterlyst kombineret med Klimaflisens system og bynatur kan skabe et attraktivt ophold i en af Nørrebros grå gader. Vi ønsker at vise verden at klimasikring ikke bare er skjult teknik, men også en mulighed for alle til at deltage i en forbedring af vores hverdagsrum hvor vi forstår byens skjulte sammenhænge og tilbydes større livskvalitet.” – Jeppe Ecklon, projektleder, TREDJE NATUR

“Vi er rigtig glade for at teststrækningen er landet lige netop på vores vej. Vi har selv leget med tanken om mulighed for beplantning og mere aktivitet foran cafeen. Det er fedt med et aktivt gaderum med plads til ophold og oplevelser som fx et farmers marked med urtehave i fortovet eller pladesalg under åben himmel med grønt imellem tæerne. Det er cool – mere af det her i Heimdalsgade og resten af byen!” – Kim Tach, medejer af caféen Heimdalsgade 22

700 kilometer merværdi i byen
De Københavnske fortove udgør mere end 700 kilometer og dermed flere millioner kvadratmeter. Selv den mindste og tætteste by har fortove. Potentialet i Danmark og internationalt er omfattende. Eksempelvis findes der over 20.000 kilometer fortov i New York City, hvor vandhåndtering og byudvikling også er en politisk prioritet. De mange kilometer fortov rummer et stort potentiale for både at håndtere regnvandet og skabe merværdi i byen.

Senere års omfattende omlægning af fjernvarmens forsyningsnet har medført langvarige opgravninger til stor gene, og beboerne får ingen synlig eller ny funktionalitet til retur. Klimaflisen vil kunne lægges i samme arbejdsgang, som rørudskiftninger eller genopretning alligevel ville medføre. Samtidig vil byens fortove i de tætte bydele kunne udvides for at skabe plads til både klimatilpasning og byliv.


Aksonometri

Vandkredsløb
KLIMAFLISEN genintroducerer det naturlige vandkredsløb i den eksisterende by. Ved at opsamle regnvand fra tage og fortove, kan vandet anvendes som en ressource i byens rum, samtidig med at risikoen for vandskader nedsættes. Som et positivt supplement til byens afvanding, anvendes vandet bedst og mest muligt. På denne måde reduceres tilløbet af vand til byens eksisterende kloaknet væsentligt og er dermed besparende ift nye anlæg og udvidelser af den eksisterende vandhåndtering.

Primært dirigeres vandet til nærtliggende plantehuller, hvor beplantningen næres i vækstperioden af det tilførte vand og samtidig fordamper vandet via løvkronen.

Dette medfører, at en substantiel del af vandet forbruges og den tilbageblevne del af vandet nedsives umiddelbart under plantehullerne. På denne simple måde genoprettes vandets naturlige kredsløb i byen.

KLIMAFLISEN håndterer regnvand fra tag- og fortovsarealer. Vandet fra fortovet ledes ned gennem huller i flisen, og via integrerede rør transporteres vandet til en faskineenhed, der kan håndtere vandet ift opmagasinering, forsinkelse, bortledning og nedsivning.

Tagvandet ledes via flisens rørsystem direkte til faskinen, hvilket muliggør nedsivning af tagvand i de perioder, hvor fortovet saltes. Saltholdigt vand fra fortovet ledes direkte til kloak i saltningsperioden.


Plug & Play
KLIMAFLISENs opbygning med lodrette og vandrette rør, tillader at flisen kan udrustes og tilkobles funktioner af forskellig art og dermed nøje præciseres ift en given situation på fortovets udstrækning.

Funktionerne er udformet som et Plug, der kan isættes lodret i flisen. Den lodrette betjening af Plug-delen gør samtidig, at funktioner i flisen kan vedligeholdes, opdateres og udskiftes henover flisens levetid på 50 år. På denne måde er KLIMAFLISEN fremtidsikret ift altid at være beredt til nye urbane eller klimamæssige vilkår.

Målet er at gøre KLIMAFLISEN intelligent på den måde, at både lo-tech plugs så vel som hi-tech plugs kan isættes flisen. F.eks. kan Plug-sensorer aflæse og sende informationer om den aktuelle vandstand i systemet til enten vandforsyningen, men også til borgerne, der på den måde kan blive opmærksomme og klogere på forhold omkring klimaudfordringer og klima­tilpasning. Plug-funktionen kan ligeledes anvendes til montering af byudstyr så som møblering, skiltning og belysning samt kobling af plantekasser.

 

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.

Recent Work

SKOVENS ARENA

42 teams af anerkendte danske og ...

UNDERSKOVEN: KONGELUNDEN I AARHUS

Vi har bidraget til visionskonkurrencen om Kongelunden i Aarhus med vores forslag ’Underskoven’. Med Underskoven har vi lavet en regenerativ strategi, som understøtter naturens evne ...

THE BLUE RAMPARTS I HOLLAND

I projektet The Blue Ramparts viser vi, hvordan man ved hjælp af naturbaserede løsninger kan arbejde med at løse udfordringer som fragmentation mellem områdets forskellige ...

LYNETTEHOLM

Fremtidens bydel – Lynetteholm – bliver en vigtig del af klima- og stormflodssikringen af København og skaber plads til mere end 35.000 nye indbyggere samt ny ...

UGAKEI CIRCLES I JAPAN

Vores bæredygtigte turismeprojekt beliggende på kanten af Japans mest befolkede områder markerer et nyt skift mod regenerativ turisme.

REGENERATIV BY

I en ny stor visionsplan for det 40 ha store fremtidige byudviklingsområde, logistikhavnen Dokken i Bergen, kommer Tredje Natur med høje ambitioner om en regenerativ by.

ENGHAVEPARKEN – KLIMAPARK

Den historiske park Enghaveparken er blevet omdannet og er nu Københavns største klimaprojekt. Med et 22.600 m3 vandreservoir svarer parken på et behov for at håndtere Københavns

MALMØ 2030

Området Norra Bunkeflo i Malmø, Sverige kan blive et bæredygtigt modeleksempel for en konkretisering af FN’s Verdensmål og hvordan vi kan efterleve 2030 målene i Parisaftalen.

NY VINKEL

’Ny Vinkel’ viser, hvordan verdens-målene kan omsættes til praksis i bygge- og ejendomsbranchen. Det vurderes at projektet repræsenterer en besparelse på 30-50% af CO2 belastningen.

CPH COMMON HOUSE

Med CPH Common House har vi skabt verdens første upcyclede højhus

ADAMSTUEN

Med vores masterplan til Adamstuen i Oslo viser vi, at man ikke behøver at gå på kompromis mellem bygning og biologi for at opnå arkitektonisk balance i en masterplan

ARKENWALK – WALK THE LINE

ARKENWALK er en ambition om at forene kunst og by med en sti, der konkret forankrer Arken Museum til Ishøjs nye bylivsgenerator

KARNAPPEN

Med forslaget `Karnappen´ har vi skabt et markant pejlemærke med en grøn og levende facade til Grønttorvet i Valby

VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL

Det isolerede Vridsløselille Fængsel gentænkes "Inside Out" og bliver en aktiv og integreret del af det omkringliggende byliv i Albertslund

MIND THE GAP

Arrangementsrækken MIND THE GAP om mennesket og kloden løb af stablen i 2018 med stor succes i København, Lolland og Vejle

OMDANNELSE AF ÅBOULEVARD

TREDJE NATUR og COWI har sammen udarbejdet en teknisk forundersøgelse for Københavns Kommune, der belyser muligheder for og konsekvenser ved en etablering af en trafiktunnel under Åboulevard

NY ISLANDS BRYGGE SKOLE

Ny Islands Brygge Skole har potentiale til at blive et nyt og stærkt koblende led mellem havn, fælled og by. En hybrid, der skaber fantasifulde og fremtidssikrede læringsrum, hvor natur og kultur blandes.

VANDKULTURHUSET

Vandkulturhuset er et unikt byrum, der blander vandoplevelser med det kulturelle og populære hverdagsliv ved havnefronten og giver oplevelser, der ikke kan findes andre steder

HYLLIE STATIONSHUSE

Vi skaber et fremtidigt og rekordgrønt samlingspunkt i Hyllie, der gennem Stationshuset, boligerne og stationstorvet fremmer et levende, mangfoldigt og nærværende byliv

POP-UP KLIMATILPASNINGSLØSNING

Tegnestuen TREDJE NATUR offentliggør nu en banebrydende løsning på mange storbyers udfordringer med regnvand, parkering og grønne byrum

KUNSKAPSBERGET

Med Kunskapsberget har TREDJE NATUR ønsket at skabe et åbent, sikkert og fleksibelt læringsmiljø, med en klar lokal tilstedeværelse

FLYVESTATION VÆRLØSE – SYDLEJREN

Flyvestation Værløses iboende potentiale rummer mulighed for at skabe et nærværende hverdagsliv med naturen som det fælles omdrejningspunkt

VELKOMSTCENTER NATIONALPARK MOLS BJERGE

TREDJE NATUR har tegnet et forslag til det nye velkomstcenter i National Park Mols Bjerge. Forslaget er designet på baggrund af landskabets bevægelser

URBANPLANEN ETAPE 2

TREDJE NATUR har med Bulderby tegnet en helt særegen og stærk fortælling om et unikt bymiljø

URBAN CARPET – NY STATION VED LUND

Stationen ved Klostergården er et visionært stationsprojekt, som viser hvordan en hel bydel kan løftes og gentænkes i sammenhæng med opførelsen af en ny station

KRONLØBSØEN

Midt i Indre Nordhavn – mellem historisk havnekultur og havets natur – dukker Kronløbsøen op af vandet som et forførende fatamorgana i overgangen

GUSTAVSBERG NATURBY

TREDJE NATUR har sammen med C.F. Møller og Rambøll tegnet en ny holistisk vision for et tæt bæredygtigt Gustavsberg med udgangspunkt i områdets glemte natur

FREMTIDENS SØLUND

TREDJE NATUR og C.F. Møller vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter

BYENS Ø

Papirøen har en unik placering i Københavns inderhavn og enestående potentiale for at sætte en høj standard for Københavns fremtidige by- og naturudvikling

SYDHAVNSBROEN

TREDJE NATUR har tegnet designoplægget til den nye stibro i Sydhavnen. Broen skal være mere end en bro – det skal være en bylivsbro i den sammenhængende by

REDMOLEN SPIDSEN

TREDJE NATUR vinder ambitiøst projekt på Nordhavnens bedste byggegrund. På spidsen af Redmolen med vand på tre sider opføres nu et prestigiøst byggeri og byrum

GRØN KLIMATILPASNING

TREDJE NATUR bygger videre på oplandsplanerne og forener vandinvesteringerne med nye strategier for byens natur, liv og fælleskab.

VINGE

Vinge er ikke blot inspireret af naturen. Det er en by der arbejder med naturens processer og skaber reelle naturer i sig selv.

BRYGGENS BASTION

TREDJE NATUR puster liv i Bryggens Bastion grunden med grønt og blåt som helt centrale værdier i bydelen. En livskraftig nervebane bliver den nye bydels omdrejningspunkt.

ALLE-TIDERS KLIMABY

TREDJE NATUR vinder 2. plads i Middelfart KlimaBy. Som totalrådgiver for et team med Entasis og Grontmij endte vi efter en omfattende dialogfase vi på tæt på toppen i den eftertragtede konkurrence

HOW | HOUSE OF WATER

TREDJE NATUR tegner ny fælles platform der fremviser nye løsninger på fremtidens vandudfordringer

ALMEGÅRD KASERNE

Vores vindende forslag til udviklingen af Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter.

BYRUMSBLIK

TREDJE NATUR har en ambition om at gøre Københavns Havn til et levende, tilgængeligt, nyttigt og rekreativt område i København.

DET FØRSTE KLIMAKVARTER

Klimakvarteret på Østerbro fremviser fremtidens klimatilpasning og byudvikling af den eksisterende bymasse.